• CD&V: hypocrisie en drugs

  DrugsGe moet maar durven. CD&V-voorzitter Jo Van Deurzen stelt op de website van Het Laatste Nieuws dat een van de redenen van het toegenomen druggebruik bij jongeren het Paarse gedoogbeleid tegenover drugs is.

   

  Raar, toch. Als ik me nog goed herinner, heeft het gedoogbeleid een aanvang genomen met de omzendbrieven van de voormalige CD&V-ministers van justitie, Tony Van Parys en Stefaan De Clerck. In die omzendbrieven droegen ze de parketten op aan drugbezit en – gebruik de laagste vervolgingsprioriteit te geven. Als je dan bovenstaand standpunt als CD&V-er de wereld instuurt, komt me dat enigszins hypocriet en ongeloofwaardig over.

   

  Laat je dus maar niet vangen. Ik ben die omzendbrieven alleszins niet vergeten. Alleen Vlaams Belang heeft sinds haar ontstaan steeds gepleit voor een efficiënt en effectief anti-drugbeleid. Want vergeet niet, drugs is een van de grootste en gevaarlijkste problemen waarmee jongeren worden geconfronteerd. Dus geen gedoogbeleid, geen laagste vervolgingsprioriteit. Neen, drugs uit de wijk en uit de stad. Stevige straffen voor drugdealers, hulp voor verslaafden.

 • Patrick Janssens wordt gebeten door zijn eigen vlooien

  sluierHet zit Burgemeester Janssens niet echt mee. De kledingrichtlijn van de stad Antwerpen die o.a. bepaalt dat men geen loketfunctie kan uitoefenen met een hoofddoek op blijft onder vuur liggen. Onder vuur uit zijn eigen kamp dan nog wel. Enkele maanden geleden kwam er al een interpellatie uit zijn eigen meerderheid over de kwestie. Maar dat werd dan maar met de mantel der liefde bedekt.

   

  Nu is er echter het ontslag van een SP.a-ditsrictsraadslid uit Deurne vanwege het zogenaamde hoofddoekenverbod. Ook de bekende Antwerpenaren roeren zich met de Boeh-campagne. Zij die zo bereidwillig hun medewerking hebben verleend aan de “Patrick-campagne” bij de gemeenteraadsverkiezingen keren zich nu tegen hun burgemeester. In het Nederlands bestaat daar een uitdrukking voor: “men wordt het hardst gebeten worden door de eigen vlooien”. (en voor de malafide lezer die zou beweren dat ik politici, Bekende Antwerpenaren, mensen in het algemeen zou vereenzelvigen met dieren,… dit is een geijkte uitdrukking. Zie maar in Van Dale.) (Men kan bij het schrijven van teksten tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn.)

   

  En dat de vlooienbeten pijn doen, blijkt uit het feit dat hij – die anders zo graag in de media komt – niet eens wil reageren op al deze feiten. Zou de burgemeester intussen al spijt hebben van zijn keuze van politieke medestanders?

 • Antwerpse arrogantie

  Patrick_janssensQua arrogantie kan ik wel wat hebben, maar de arrogantie die het Antwerps stadsbestuur soms aan de dag legt, kan wel tellen. Onlangs stelde ik een vraag over de samenstelling van de conferentie van voorzitters. Dat is een vergadering van het college met verantwoordelijken van de districten. Zo’n vergadering moet minimaal één keer per jaar samenkomen, o.a ter bespreking van de meerjarenplanning en begroting. Volgens artikel 291 van het Gemeentedecreet zetelen in die conferentie van voorzitters de voorzitters van de districtsraden. (In twee districten is dat een andere voorzitter dan die van het districtscollege)

   

  Maar dat is niet naar de zin van het stadsbestuur. Die willen vergaderen met de voorzitters van de districtscolleges omdat het over het beleid gaat. Een argument dat misschien hout snijdt, maar het is nu eenmaal anders geconcipieerd in het Gemeentedecreet. In antwoord op mijn vraag stelde Schepen Guy Lauwers dat ze handelen naar de “geest” van het decreet en dat de vergadering is samengesteld uit het college van Burgemeester en Schepen, de voorzitters van de districtscolleges en twee schepenen per district. Maar vooral één passage uit het antwoord is toch wel aanmatigend. De Schepen stelt: “In artikel 291 van het Gemeentedecreet is naar alle waarschijnlijkheid verkeerdelijk sprake van de voorzitters van de districtsraden – de voorzitters van de districtsraden hebben immers enkel bevoegdheid met betrekking tot de oproeping voor de districtsraad, samenstelling van de agenda en ordehandhaving tijdens de zitting.

   

  VERKEERDELIJK sprake van??? Fraai. Volgens de socialist Lauwers is dus de decreetgever fout. Die domme decreetgever toch. Ge moet zoiets maar op papier durven zetten goed wetende dat twee leden van die decreetgever deel uitmaken van uw eigen college. En dan nog niet van de minste, nl. de burgemeester en de schepen van onderwijs. Waarom hebben die beide heren die opmerking dan niet gemaakt bij het tot stand komen van het Gemeentedecreet? Die VERKEERDELIJKE passage kon met een eenvoudig amendement gewijzigd worden.

   

  Maar ja, dan moet je wel de werkzaamheden van het Vlaams Parlement volgen. Vooral dan wat commissiewerking betreft. En daar wringt het schoentje. Onze burgemeester heeft nog nooit een commissiezaal in het Vlaams Parlement van binnen gezien. Die komt immers enkel op woensdag op het stemknopje van de plenaire vergadering drukken. Kwestie dat ze niet aan zijn pree zitten. (Als men bij minder dan 80% van de stemmingen aanwezig is, trekken ze een stukje van de parlementaire vergoeding af).

   

  Het dan hebben over een verkeerdelijke passage komt me in dit geval behoorlijk arrogant over. Janssens is burgemeester van de tweede grootste stad van Vlaanderen, maar vindt het niet nodig van bij het tot stand komen van het belangrijkste decreet voor de steden en gemeenten de werkzaamheden te volgen. En dan ook nog eens zonder enige schroom laten weten dat ze artikel 291 van het gemeentedecreet anders gaan toepassen omdat het VERKEERD is… Il faut le faire zeggen de Fransen.

 • Arme Bart: er verandert niets. CVP-ers Farizeeërs

  De WeverLees dit artikel uit Gazet van Antwerpen maar eens. Voor de CD&V is de staatshervorming geen prioriteit. En Leterme die in het Vlaams Parlement komt vertellen dat hij de senaatslist voor de CD&V/N-VA gaat trekken om met de sterkste mensen aan de onderhandelingstafel te komen. Het was gewoon een leugen. Onderhandelingen over wat? Over de postjes die moeten verdeeld worden, want de voor de CD&V is de staatshervorming geen prioriteit. Inge Vervotte moest zich in Ter Zake al in bochten wringen om deze communicatie te verklaren.

   

  Tja, we kennen dat uit het verleden, hé. Als ge uw stem aan de christen-democraten geeft, kom je er bekaaid van af. De slogan CVP-ers: farizeeërs is meer dan ooit actueel. Vanmorgen had ik even (niet lang weliswaar) medelijden met Bart De Wever, Kris Van Dijck, Jan Jambon en de anderen. Wat nu jongens? Stel dat dit bewaarheid wordt na de verkiezingen? Blijven jullie dan in het kartel? Jullie zijn toch ook Vlaams nationalisten, hé, of niet? Of worden jullie dan ook, zoals zoveel van jullie voorgangers, lakeien van de macht?

   

  Bart en co, gaan jullie de farizeeërs uit de tempel gooien als er geen afdoende staatshervorming komt? De CVP is niet veranderd. Als er geen afdoende staatshervorming komt, wat gaan jullie dan nog vertellen aan jullie kiezers. Ik heb goed geluisterd naar Jambon op het republikeins zangfeest. Dat ga je dan alvast niet meer moeten zeggen. Maar als ik dan De Wever de jongste weken bezig hoor… Hij is zijn bocht al aan ’t pakken, hé. Ik citeer Sigfried Bracke in Ter Zake 07 tegen Bart De Wever: “U bent echt gematigd, hé.” Quod erat demonstrandum.

   

  Enfin, ’t is wel goed dat er nu duidelijkheid is. Wie meer Vlaanderen wil, wie een beter Vlaanderen wil, wie een Vlaams Vlaanderen wil, moet alvast niet meer op ’t kartel stemmen. Er blijft voor 10 juni nog maar één Vlaams-nationale partij over: nl. de partij die ooit met de naam Vlaams Nationale partij is begonnen, Vlaams Belang.

 • Paarse puinhopen

  dyn006_original_389_488_pjpeg_2545572_69bbc006be7e1202bdab177fa348c64fVerkiezingsprogramma’s en verkiezingscampagnes zijn dikwijls grappig. Grappig omdat ze vaak helemaal niet stroken met de werkelijkheid. Premier Guy Verhofstadt schuimt alle tv- en radioprogramma’s en heel Vlaanderen af met het verhaal dat 8 jaar Paars een succes was. Dat onze samenleving in die acht jaar ten goede is veranderd. En hij hengelt naar een nieuw mandaat voor Paars, want dan gaan ze het nog beter doen.

   

  Schitterend toch. Paars heeft het de afgelopen jaren zo goed gedaan dat er vrijdag een nationale Poststaking is. Zo goed dat er gestaakt wordt in de OCMW-ziekenhuizen. Zo goed dat donderdag het gemeente- en provinciepersoneel staakt. Zo goed dat er in de gevangenissen gestaakt wordt. Er zijn de pijnlijke situaties in de automobielindustrie, bv. bij Volkswagen-Vorst en Opel-Antwerpen. Kortom het is de ene staking op de andere, maar Paars heeft het wel heel goed gedaan.

   

  Paradepaardje van Paars in het algemeen en de VLD in het bijzonder was de belofte van belastingverlaging. En ook weer in de campagne gaan Verhofstadt en co overal vertellen dat de belastingen gedaald zijn. Alleen de burger voelt het niet. Pijnlijk is dan ook de analyse vandaag in de Corelio-kranten van oud-VLD-parlementslid en professor aan de KUL, Paul De Grauwe. Die man komt vandaag vertellen dat de belastingen helemaal niet gedaald zijn en dat de fiscale druk even hoog is als in 1999 toen Verhofstadt aan het bewind kwam.

   

  En toch blijft Verhofstadt voor elke camera, voor elke microfoon vertellen hoe goed Paars wel niet was. De Fabeltjeskrant in ’t echt dus. En maar vertellen dat het met Paars allemaal rozengeur en maneschijn is geworden, terwijl de stank van de Paarse puinhopen voor de gewone man en vrouw niet te harden is.

 • De Fixkes en mijmeringen over de 20ste eeuw

  Duran DuranIemand het stuik gelezen over de Fixkes in het Laatste Nieuws van het afgelopen weekend? Dat Kempisch groepke staat al ettelijke weken in de hitparades op nummer 1 met het liedje “ ‘kvraag et aan” een nummer waarin ze hun beleving als jonge gastjes in de jaren ’80 van de vorige eeuw bezingen. Herkenbaar want ook ik ben opgegroeid in die jaren ’80.

   

  Heerlijk hoe de man de keuze van zijn liedtekst beschrijft. Wat vooral opvalt is dat wij in de jaren ’80 geduldiger waren dan de jeugd vandaag. Nu kan je alles op internet vinden en beginnen de jonge gasten al te klagen als het downloaden van een muzieknummer te lang duurt. Wij staken een cassette in de cassettespeler, luisterden naar de Top 30 op BRT2 op zaterdagvoormiddag en drukten op record als het nummer voorbijkwam. En dat was nog het gemakkelijkste, want die Top 30 stond in de krant. Moeilijker was het als we een nummer wilden dat niet in de Top 30 stond. Dat kon dagen in beslag nemen.

   

  Of neem nu digitale TV. Je kan doen wat je wil, je slaagt er altijd in je favoriete programma te zien. Eender wanneer en vooral zonder enige moeite. Net als de zanger van de Fixkes, zat ik braafjes te wachten (met nadruk op te wachten) tot Merlina (Dank u voor schone jeugdprogramma’s, Jef Elbers!) op BRT1 begon. Toen moest je keuzes maken, kijken of iets anders doen. En trouwens,… als Merlina gedaan was, was’t meestal ook gedaan met TV kijken. Wij mochten geen (en konden dat ook niet wegens te weinig kinderprogramma’s) uren voor TV hangen. Wie dergelijke 21ste eeuwse fenomenen net als de Fixkes - maar dan voor een meer select publiek - beschrijft, is Prof. Em. Jacques Claes in zijn boek “Mijmeringen over de 20ste eeuw”. Moet je zeker eens lezen.

   

  Maar het lijkt er op dat we door de snelheid en het gemak waarmee we alles kunnen hebben, cynische mensen kweken. Mensen die –zoals Oscar Wilde stelde – van alles de prijs kennen, maar nergens de waarde van. En dat wordt als maar erger. Wat mijn vader en moeder zaliger zeer naar waarde konden schatten, was voor mij en mijn zussen vanzelfsprekend. En wat ik waardevol vind, is op hun beurt weer voor mijn kinderen vanzelfsprekend. Ook het ongeduld, neemt toe. Denkt u dat er iemand in, laten we zeggen, het midden van de 20ste eeuw wist wat onthaasting was. Neen , tuurlijk niet. Niemand was gehaast; Iedereen had geduld en … tijd.

   

  Maar soit, ik kan zoals Prof. Em. Claes hierover blijven mijmeren, maar daarvoor heb ik geen… tijd.  

 • Vlaanderen eerst: Waarom wel op een zangavond en niet in ’t parlement?

  vbm_200602’t Is een rare wereld. Gisteren ben ik naar het Tweede Republikeins Zangfeest geweest. Altijd wel geestig. Als ge zo al een paar jaar in de Vlaamse Beweging rondloopt, komt ge dan altijd wel mensen tegen die ge een hele tijd al niet meer hebt gezien . En onder leiding van Twiggy kan je steeds zeker zijn van heel wat sfeer. Spijtig dat Gerolf Annemans andere verplichtingen had. Ik had graag nog eens het duo Twiggy-Annemans, met hun zware stemmen, een lied ten beste horen geven.

   

  Maar het meest opmerkelijke feit was dat er verschillende republikeinse boodschappen werden uitgesproken door politici over de partijgrenzen heen. (oud-volksvertegenwoordiger Herman Suyckerbuyck (CD&V-signatuur), Senator Patrik Van Krunkelsven (Open VLD), Senator Jean-Marie Dedecker (LDD), Senator Hugo Coveliers (Vlott), bijna Volksvertegenwoordiger Jan Jambon (N-VA) en Vlaams Volksvertegenwoordiger Filip Dewinter (Vlaams Belang)). Elk had zijn eigen visie op de Vlaamse Republiek, ieder legde zijn eigen accenten, de een wilde verder dan de andere,… Maar allen gingen ze wel voor de onafhankelijke republiek Vlaanderen. En dat is belangrijk.

   

  Filip Dewinter kon dan ook als laatste “republikeinse boodschapper” geen andere conclusie trekken dan dat we een politiek van “Vlaanderen eerst” moeten voeren. Als alle Vlaamse politici dat zouden doen, zouden geen vijf minuten, maar amper 1 minuut politieke moed volstaan om bv. Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Als al die politici menen wat ze gisteren hebben gezegd en vooral doen wat ze zeggen, zouden er échte stappen kunnen gezet worden, niet een zoveelste staatshervorming, maar wel naar heuse staatsvorming. Gisteren was er alleszins al een Forza Flandria van ideeën. Wat goed is. ’t Is beter dan niets, begrijp me niet verkeerd. Maar wat kan op een zangavond, kan blijkbaar niet eens men voorbij de statige poorten van het parlement is geschreden.

   

  Dan moeten we vaststellen dat een Kris Van Dijck (N-VA-), die zich gisterenavond ogenschijnlijk fantastisch zat te amuseren als procantor (Goeie stem die je trouwens hebt, Kris), geen toenadering zal zoeken tot een partij als Vlaams Belang. Ik weet ook dat ons aller goede vriend, Jan Jambon het moeilijk zal krijgen als Kamerlid voor het kartel om zijn mening, zijn echte mening, te uiten. Zeker en vast als CD&V/N-VA deel zou uitmaken van een federale regering. Patrik Van Krunkelsven heeft intussen als sinds begin deze eeuw bewezen dat hij binnen de VLD niemand warm krijgt voor een “Vlaanderen Eerst”-verhaal. Van Dedecker weten we dan weer dat enkel het individu telt en niet Vlaanderen als geheel,…

   

  Wat was dat gisteren dan, hypocrisie? Of meenden ze wat ze zeiden, maar durven ze het niet in de praktijk brengen. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en vooral veel praktische bezwaren. Maar ik droom wel eens graag. Dé conclusie die we vandaag moeten maken, is dat er voorlopig nog steeds maar één Vlaams-nationale partij is. Toch alleszins totdat de heren van gisteren het tegendeel bewijzen - wat ik hoop, maar nog niet zie gebeuren - en dan wel op een plaats waar het telt: het parlement, de regering, de onderhandelingstafel,…

 • Antwerpen laat Vlaamse Rand niet los

  waalsbrabantGisteren is Luk Van Nieuwenhuysen een kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen van 10 juni aanstaande gaan indienen in Nijvel. Inderdaad, Vlaams Belang komt op in Waals-Brabant. Luk Van Nieuwenhuysen, Vlaams Volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter van de partij zal de lijst trekken. Als Antwerps gemeenteraadslid heb ik zeer bewust gekozen om me kandidaat te stellen in Waals-Brabant. Ik bekleed er de derde plaats op de lijst. Ik ben er ook trots op dat ik deel mag uitmaken van dit initiatief.

   

  Waarom? Wel, deze lijst is ons symbolisch protest tegen de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Symbolisch omdat we weten dat het moeilijk, zo niet onmogelijk zal zijn om in Waals-Brabant een Kamerzetel te veroveren. Maar het is een belangrijk protest. Door de niet-splitsing van BHV komen er nog altijd Franstalige partijen op, niet alleen in Brussel, maar in een groot deel van Vlaams-Brabant. Dus geven we ze een koekje van eigen deeg en komen met een Vlaamse partij in hun Waals-Brabantse vijver vissen.

   

  Maar er is nog een reden. Voor de mensen die het kiessysteem een beetje kennen, weten dat voor het verwerven van de laatste te verdelen Kamerzetels de apparentering van levensbelang is. Wat betekent dit nu? Met de reststemmen die een Franstalige partij nog behaald heeft in Waals-Brabant kunnen ze eventueel een laatste, extra zetel in BHV (een Vlaamse zetel dus) wegkapen. Met onze lijst in Vlaams-Brabant willen we een bescheiden poging wagen om een deel van die reststemmen weg te halen van die Franstalige partijen.

   

  En zo kom in onlosmakelijk bij mijn derde reden die meer ideologisch getint is. Rondom de taalgrens in Waals-Brabant wonen er nog heel wat Vlamingen die bij de verkiezingen niet eens de kans hebben om voor een Vlaamse partij te stemmen. Nu, dankzij Luk Van Nieuwenhuysen kunnen ze dat wel. Want voor mij (en ook voor het Vlaams Belang) is de taalgrens destijds in de jaren zestig van de vorige eeuw slecht vastgelegd. Verschillende Vlaamse gemeenten werden onterecht overgeheveld naar Wallonië,… Het zijn als het ware ons ontstolen gebieden. Wij willen dus de Vlamingen die daar het slachtoffer van werden de kans geven op ons te stemmen.

   

  Mijn steun aan de lijst door op de derde plaats te gaan staan vanuit de Antwerpse Gemeenteraad is ook symbolisch. Antwerpen is na Brussel de grootste stad van Vlaanderen en moet aandacht hebben voor de problemen van gans Vlaanderen. Dus ook aandacht voor de problemen van de Vlaamse Rand. De problemen van het oprukkend Franstalig imperialisme, de problemen die de Nederlandssprekende in de randgemeenten en zeker in de faciliteitengemeenten dagelijks ondervinden,… Kortom, ik heb vanuit Antwerpen aandacht voor de Vlaamse Rand,… Antwerpen laat de Vlaamse Rand niet los.

   

 • Burgemeesters en Schepenen kunnen door de Vlaamse minister niet gesanctioneerd worden

  080’t Was echt wel boeiend vandaag in het Vlaams Parlement. Joris Van Hauthem stelde aan Vlaams Minister Keulen een vraag over het pestgedrag van het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode naar aanleiding van de KVHV-betoging van afgelopen weekend.

   

  Van Hauthem trok de kwestie wat verder open, want het gaat niet enkel over het pesten van een vereniging die een betoging aanvraagt, maar evenzeer overtredingen van de taalwetgeving (bv. door met Franstalige formulieren kiezers in het buitenland in te schrijven in de kieslijsten), het niet-uitvoeren en saboteren van decreten (bibliotheekdecreet,…), het naast zich neerleggen van de omzendbrief Peeters,…

   

  Joris vroeg dan ook de burgemeester en schepenen te sanctioneren op basis van art. 71 van het Gemeentedecreet. Keulen fietste om de vraag heen door te antwoorden welke besluiten hij al allemaal had vernietigd. In zijn repliek konden we nog eens vaststellen wat een goed parlementslid Joris Van Hauthem wel is. Hij vroeg opnieuw om artikel 71 toe te passen, want er zijn toch wel uitvoeringsbesluiten? En dan kwam de kat op de koord. Keulen kon niet anders dan toegeven dat er ter zake nog geen uitvoeringsbesluiten zijn goedgekeurd. Dus Keulen kan niet eens de procedure op basis van artikel 71 van het Gemeentedecreet om burgemeesters en schepenen te sanctioneren op starten.

   

  Wat een grove nalatigheid van de Regering. Dit decreet is niet echt nieuw (gepubliceerd in Het Staatsblad van 15 juli 2005), het decreet is in voege,  maar er zijn nog steeds geen uitvoeringsbesluiten. Of hoe Joris Van Hauthem met een zijsprongetje in een actuele vraag de Vlaamse regering met de broek op de enkels plaatst. Lees hier anders maar eens zijn vraag.

 • Stoelendans Leterme: après moi le déluge

  _stoelendansVandaag actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Een debat over de gevolgen van de kandidaatstelling voor de federale verkiezingen van de minister-president, Yves Leterme, voor de Vlaamse Regering. Een debat dat door het Vlaams Belang was aangevraagd.

   

  Want onze vraag was terecht. De Vlaamse Regering wordt nu verlamd door de nakende verkiezingen. Zowel de leider van de regering, Leterme, als een van zijn paradepaardjes Inge Vervotte laten de regering in de steek. En de regering zorgt er voor dat de parlementaire agenda wordt afgesteld op de campagneactiviteiten van de kandidaten. Ergerlijk hoe bv. interpellaties in het Bureau onontvankelijk worden verklaard om beide ministers uit de wind te zetten. Even ergerlijk hoe de minister-president drie jaar lang de Vlaamse Regering heeft gebruikt als springplank naar de Wetstraat 16.

   

  En ook de collega’s uit de meerderheidspartijen VLD en SP.a was er kritiek. Daar werd naar een oplossing van Leterme gevraagd om van de Vlaamse Regering geen regering van lopende zaken te maken.

   

  Maar die oplossing kwam er niet. Leterme beperkte zijn antwoord op wat hij reeds in de media had gezegd. M.a.w. zegt Leterme aan zijn collega’s: het interesseert me hier niet meer jongens en meisjes, trek uw plan.

   

  Ook de N-VA heeft zich van zijn beste kant laten zien. Toen fractieleider Jan Peumans geconfronteerd werd met het feit dat hij namens zijn fractie het tegenovergestelde aan het vertellen was, van wat zijn toenmalige voorzitter Geert Bourgeois had gezegd naar aanleiding van het vertrek van Patrick Dewael uit de Vlaamse regering repliceerde de man dat dat nu eenmaal het verschil is tussen een partij in de oppositie en een partij uit de meerderheid. Slip of the tongue? Alleszins pijnlijk.

   

  Het was een bij wijlen goed debatje. Lees het hier maar eens na. 

 • Hamas Mickey

  mickeyZoals wellicht iedereen weet, is Mickey Mouse een figuurtje van Walt Disney.  Mickey is een verdraagzaam muisje dat waarden als naastenliefde, vriendschap, hulpvaardigheid,… hoog in het vaandel voert. Zo staat Mickey altijd klaar om zijn beste vrienden Goofy en Donald Duck te helpen, is hij een zeer goed baasje voor zijn hond Pluto en houdt hij zielsveel van zijn vriendinnetje Minnie.

   

  Intussen is er een ersatz-Mickey opgedoken op Hamas-TV. Mickey die er Farfur heet, is blijkbaar heel wat minder verdraagzaam. Farfur heeft immers een hekel aan Joden en heeft het al helemaal niet begrepen op Amerika. Naar Farfur mogen de kindjes tijdens het programma ook bellen om een liedje te zingen, met zinnen zoals: “We zullen de troon van de despoten vernietigen, zodat ze de vlammen des doods zullen proeven”. Fijnzinnige kindjes. Kijk maar eens op het filmpje dat op You Tube staat. Of naar het artikel op de site van GVA. Moest GVA het niet gebracht hebben, zou ik nog denken dat het een grap was, maar blijkbaar is het bittere ernst.

   

  Tja, ik zal de inhoud waarschijnlijk wel weer verkeerd begrepen hebben. Ik zal wel weer verzuurd, onverdraagzaam, xenofoob en racistisch zijn, maar ik verkies dan toch maar Mickey Mouse boven Farfur.

 • Antwerpse criminaliteit stijgt in cartoon

  dyn008_original_1068_1068_pjpeg_2545572_31c57cde599d553645fc53d49d41f01eOp 23 maart jongstleden heb ik op deze blog een stukje gepost over de stijgende criminaliteit in Antwerpen en de manier waarop burgemeester Janssens met de cijfers omspringt.

   

  Ook mijn goede vriend en cartoonist Fré was de stijging van de Antwerpse criminaliteit niet ontgaan. Hij maakte er bijgevoede schitterende cartoon over. Een cartoon die ik jullie niet wilde onthouden. Qua originaliteit zeker een van de beste die ik de jongste tijd heb gezien.

   

  Meer van dat fraais vind je trouwens ook op de weblog van onze huiscartoonist. Zeker eens een bezoekje waard.

 • Afrikanertrots mag niet blijkbaar niet

  BoereoorlogOveral ter wereld worden we geconfronteerd met mensen, met volkeren, die hun trots voor hun afkomst uiten. De Ieren zijn daar een voorbeeld van. Overal ter wereld waar er Ieren wonen, viert men Saint-Patricksday op 17 maart. De straten kleuren dan groen (de nationale Ierse kleur) en zwart (van de Guinness). Niemand neemt aanstoot aan die trots. Integendeel zelfs, de mensen vinden het leuk. Niemand ter wereld neemt aanstoot aan een Afro-American die stelt: “I’m black and I’m proud. De Engelsen gaan nog verder. Die eren bv. verschillende "grootheden" uit hun geschiedenis met standbeelden. Ze kijken zelfs niet zo nauw naar wat de daden voor ‘t vaderland van die “helden” zijn. Denk maar aan de vele monumenten van bloeddorstige krijgsheren en generaals als Oliver Cromwel, Bomber Harris,…

   

  Maar in Suid-Afrika is dat blijkbaar anders. Daar is er een hele heisa ontstaan over dit lied van Bok van Blerk. (zeker eens spelen) Het lied handelt over Generaal Koos De La Rey. De La Rey was generaal bij de Boerenlegers die in de tweede Anglo-Boerenoorlog streden tegen een Engelse overmacht die vooral geïnteresseerd was om de grondstoffen in Transvaal (goud dus) tot de hunne te maken. En die Engelsen gingen daarbij  nogal driest te keer. Als je alleen al maar denkt aan de concentratiekampen  waarin vrouwen en kinderen van Afrikaners werden opgesloten en waarbij duizenden van hen het leven lieten. Of het platbranden van dorpen en boerderijen.

   

  De La Rey was en man die opkwam voor de boeren en tegen het hen aangedane onrecht. Dat hij geen oorlogzuchtig man was, blijkt trouwens uit de vredesonderhandelingen die hij mee heeft gevoerd.

   

  Alleen,… het liedje van Bok van Blerk wordt niet echt in dank aanvaard in deze politiek-correcte wereld. In Namibië is het verboden en ook in het parlement van Suid-Afrika was er een debat om het te verbieden (wat gelukkig niet lukte). Nochtans geeft de zanger op geen enkel moment aan dat hij heimwee heeft naar het apartheidsregime (integendeel), het is geen uiting van racisme, het is geen oproep om de wapens op te nemen tegen het huidige regime in Zuid-Afrika,…. De man bezingt gewoon een zeer sombere periode uit de geschiedenis van zijn volk. Hij heeft het lied geschreven uit wat hij noemt “Afrikanertrots”. Mag de wereld nog eens geconfronteerd worden met een stukje geschiedenis?

   

  Ach soit, beluister het lied en bekijk de clip en oordeel zelf.

 • Vlaamse Kracht

  Vlaamse KrachtVandaag werd de verkiezingscampagne van het Vlaams Belang voorgesteld. Opnieuw een typische Vlaams Belang-campagne: een duidelijke boodschap en een duidelijk beeld. De sloganvoor de verkiezingen van 10 juni is: “Vlaamse Kracht”. Want er is heel wat Vlaamse kracht nodig zowel nu als na de verkiezingen. Nieuwe communautaire onderhandelingen kondigen zich aan waarbij de Vlamingen krachtdadig zullen moeten optreden. En wat ons betreft zijn er voldoende staatshervormingen geweest, het is tijd voor staatsvorming. Maar al evenzeer is er Vlaamse kracht nodig om te zorgen voor een harde aanpak van de steeds toenemende criminaliteit, om een menswaardige oplossing te bieden voor het vreemdelingenprobleem, om het recht op vrije mening – een recht dat steeds meer onder druk komt te staan door de politiekcorrecte elite – te garanderen en om te zorgen voor Vlaamse welvaart in Vlaamse handen.

   

  In de thema’s die hierbij we aanhalen zijn we ook weer anders dan de machtspartijen. Bij ons geen loze beloftes, maar een volledig en vooral samenhangend programma. Terwijl de andere partijen voor kanseliersverkiezingen opteren waar er enkel maar over personen wordt gesproken, wil het Vlaams Belang het inhoudelijk debat aangaan. Een debat over de problemen in onze samenleving en de oplossingen die de partijen aandragen. Onze oplossingen zijn alleszins duidelijk.

   

  De slogan “Vlaamse Kracht” wordt vergezeld door het beeld van een assertieve en zelfbewuste leeuw. En ook dat heeft een duidelijke symboliek. Een zelfbewust Vlaanderen, een Vlaanderen dat bewust is van de eigen kwaliteiten op economisch en innovatief vlak, bewust is van het feit dat het in staat is zelf heel wat problemen van vandaag de dag op te lossen. Assertief ook. Een Vlaanderen dat zich zal laten gelden als er over nieuwe Vlaamse bevoegdheden wordt gesproken, als er moet gesproken worden over de Waalse diefstal van meer dan 13 miljard euro per jaar.

   

  Ook het Vlaams Belang gaat zelfbewust en assertief naar de verkiezingen. Het Vlaams Belang is het énige alternatief, het Vlaams Belang is de enige partij die een krachtdadig beleid voor Vlaanderen kan bewerkstelligen.

   

  Op 10 juni a.s. is de keuze dan ook simpel. Het is kiezen voor onhaalbare beloftes of voor daadkracht, het is kiezen tussen laksheid of  assertiviteit, het is kiezen tussen meer van hetzelfde of een ommekeer, het is kiezen tussen inhoudsloze partijen of Vlaams Belang.

 • Ban de Gumball

  gumballAfgelopen weekend racete de Gumball 3000 door ons land. (Ze komen trouwens op 5 mei op hun terugweg nog eens langs) Het is een soort race waarbij rijkeluiskindjes met hun peperdure wagens door Europa racen. Het is effectief voor rijkeluiskindjes die zich vervelen, want om te mogen deelnemen, moet je al onmiddellijk 28.000 Britse Ponden neertellen. De organisatoren stellen weliswaar in hun officiële verklaringen wel dat de Gumball geen race is, maar de werkelijkheid toont ons wel een ander beeld.

   

  Nu ik gun die snobs wel hun pleziertje hoor. Ze racen maar op en als ze zich willen verongelukken is dat hun keuze. Alleen,… ze houden hun race op de openbare weg en brengen duizenden weggebruikers met hun zotte toeren in gevaar. Bovendien heeft iedereen in dit land zich aan de wetten te houden ook aan de verkeerswetgeving. Afgelopen weekend werden er een 18-tal van “Gumballers” tegen gehouden wegens overdreven snelheid. Ze kregen een – onmiddellijk te innen – boete van ongeveer 250 euro. Hallooooo, ga je daarmee mensen schrik aanjagen die enkel om deel te nemen al 28.000 pond hebben betaald. Nee, toch. Voor hen is 250 euro hetzelfde als voor ons een pint drinken van 1,5 euro.  Als je als overheid deze race van de openbare weg wil houden, ga je uit een ander vaatje moeten tappen. Hou die gasten tegen, neem hun rijbewijs af of sla hun wagens aan. De race zal dan snel afgelopen zijn.

   

  Als die rijke kindjes hun geld (of dat van hun mama of papa) willen verbrassen met een dergelijk initiatief  moeten ze maar een gesloten circuit afhuren. Ik vind het sowieso al een decadent initiatief (gelet op het geld dat er voor over de balk wordt gegooid), maar als ze dan ook nog hun fratsen op de openbare weg willen uithalen, lijkt het misdadig te worden. Ban de Gumball van de openbare weg, of wordt het wachten op de eerste onschuldige weggebruiker dat door die straatracers wordt doodgereden.

   

  UPDATE (05/05/07): Spijtig genoeg kan ik vandaag melden dat de Gumballrace stil ligt na een ongeluk met dodelijke afloop in Macedonië. Een deelnemer is met zijn sportwagen in volle vaart op een normale weggebruiker gereden. De chauffeur van de tegenligger was op slag dood. Zijn vrouw zwaar gewond. Twee onschuldige mensen die het slachtoffer zijn van de Gumball. En het is nog erger. De wagen van de daders kon niet meer verder en de twee daders zijn dan maar in een auto van een medeGumballer gesprongen om over de grens te geraken. Fijne bende die Gumballers.