• De waarheid heeft haar rechten

  lukvnh

  De lezers van deze blog weten dat ik niet de gewoonte heb om echt veel te reageren op wat onze vrienden nationalisten van de N-VA allemaal schrijven en doen. Maar deze week is het er echt over. Misschien komt dat omdat ik betrokken partij ben. In het Vlaams Parlement is het Verdrag van Lissabon nu aan de orde. Als medewerker volg ik ook de Commissie Buitenlandse Aangelegenheden van het Vlaams Parlement op. Naar godsvrucht en vermogen probeer ik onze commissarissen daar te ondersteunen. (in zoverre ze die ondersteuning al nodig hebben) Als ik dan lees wat er op de site van de N-VA staat, wel, daar zakt mijn broek van af. Ik vind de tekst van Luk Van Nieuwenhuysen die vandaag in mijn mailbox zat zo terecht dat ik hem integraal op deze weblog publiceer. De waarheid heeft tenslotte haar rechten.

   

  Beste vrienden,


  In de politiek moet je wel een en ander kunnen relativeren. De Vlaams Belang fractie heeft de afgelopen week alles in het werk gesteld om tegen de meerderheid in de bespreking van het Verdrag van Lissabon af te remmen, om inhoudelijke redenen, maar vooral omdat er nog geen samenwerkingsakkoord is tussen de verschillende deelstaatparlementen en de federale kamers, die het mogelijk maken dat ook het Vlaamse parlement een rol zal spelen bij de besluitvorming van de EU. Het waren de vijf commissieleden van het Vlaams Belang die een hoorzitting afdwongen, zodat de bespreking van het verdrag van Lissabon pas volgende week kan aanvatten, in plaats van nog deze week, zoals door de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement was voorzien. Het waren de Vlaams Belang commissieleden die gevraagd hebben dat de parlementsvoorzitter tekst en uitleg zou komen geven over de stand van zaken m.b.t. het samenwerkingsakkoord tussen de parlementen. Dat zal volgende dinsdag gebeuren. Het waren de Vlaams Belang commissieleden die afgelopen donderdag tijdens de hoorzittingen ondermeer J.L. Dehaene overstelpt hebben met vragen en commentaar. Wie we niet hebben gezien gedurende de hele dag was Jan Loonens noch een van zijn partijgenoten. Nogmaals, in de politiek moet je kunnen relativeren, maar als ik onderstaand bericht van de N-VA lees, dan breekt toch wel mijn klomp.

   

  Luk Van Nieuwenhuysen
   
  http://www.n-va.be/programma/standpunten/Persberichten_detail.asp?ID=2991

   

  "De Commissie Buitenlands beleid werd de afgelopen week gedomineerd door het Verdrag van Lissabon, de opvolger van de gefaalde Europese Grondwet. De verschillende parlementen in dit land moeten hiervoor een samenwerkingsakkoord goedkeuren. Jan Loones volgt de besprekingen op de voet. Voor ons liggen de kaarten duidelijk : het Vlaams Parlement heeft bij monde van de voorzitter, Marleen Vanderpoorten, een klaar standpunt aangenomen inzake dit samenwerkingsakkoord, waarbij de subsidiariteitstoets centraal staat. Er is evenwel nog steeds geen duidelijkheid hieromtrent, terwijl we gewoon vragen om de afspraken, gemaakt tijdens de Europese Grondwet, te hernemen. Het Vlaams Parlement is echter zowat nog het enige parlement dat hiervan wakker ligt. Op verzoek van Jan werden er de afgelopen week hoorzittingen georganiseerd. Volgende week komt Marleen Vanderpoorten naar de commissie. Jan is benieuwd of ze het correcte standpunt herhaalt van  het Vlaams Parlement, dan wel of ze haar partijvoorzitter na-aapt. Die had in de media gesteld dat we van het Verdrag van Lissabon geen “Vlaamse politieke spelletjes” mochten maken."

 • Proficiat Ieren – domme bevolking – volksraadpleging in Vlaanderen

  irish-harp-flagZoals de titel al verraadt, vandaag drie zaken in één post.

   

  Ten eerste proficiat aan de Ierse bevolking. De bevolking van het groene eiland heeft zich niet laten intimideren door de politiek noch door de media. Ze werden nochtans de jongste dagen zeer zwaar onder druk gezet. Maar ze hebben terecht het verdrag van Lissabon via een volksraadpleging naar de prullenmand verwezen. Zij hebben terecht gestemd tegen meer Europese bemoeizucht, voor meer Ierse eigenheid, tegen meer ongewenste immigratie, … en al het andere wat er zo negatief is aan de huidige Europese Unie. Vergis u niet. Ik ben voor een Europese integratie, maar niet zoals het nu geconcipieerd wordt in de Europese Unie. Ik ga voor een verenigd Europa der volkeren. Waarin er genoeg aandacht is voor de eigenheid van die volkeren die dat Europa samen vormen. Kortom, echte subsidiariteit.

   

  Ten tweede. Proficiat Vlaamse bevolking. U bent dom. Ik zeg dat niet maar Ivo Belet (CD&V) en Dirk Sterckx (VLD) doen dat wel. Zij stelden gisteren unisono in Ter Zake dat er over het Europees verdrag geen volksraadpleging mag worden gehouden. De bevolking begrijpt zoiets niet en heeft volgens hen politici om zoiets goed te keuren. Met ander woorden. De Vlaamse bevolking is volgens die partijen te dom. ’t Is maar dat u het weet. Ik vind het alleszins een rare kijk op de democratie.

   

  Drie: Vlaams Belang vindt de Vlaamse bevolking wel verstandig. Onze partij heeft steeds gepleit om over dergelijke belangrijke politieke dossiers (Europees verdrag, vreemdelingenstemrecht, Vlaamse onafhankelijkheid,…) de bevolking de kans te geven haar stem te laten horen door middel van een volksraadpleging. Al in december van vorig jaar heeft Vlaams Belang in het kader van het Europees verdrag van Lissabon een voorstel van decreet ingediend een volksraadpleging te houden. Gisteren hebben we een brief naar de voorzitter van het parlement gestuurd met de vraag dit voorstel nu eindelijk zo snel mogelijk te behandelen. Ik ben eens nieuwsgierig wat de andere partijen als argumentatie zullen aandragen om dit te verwerpen.

 • Moet de zweep nog eens flink klappen?

  vl_onafhDat was de vraag die ik me gisteren stelde. Het Vlaams Belang en daarvoor het Vlaams Blok, heeft die figuurlijke zweep meermaals flink laten klappen. We joegen de partijen voor ons uit met elke verkiezingsoverwinning. Vlaams Blok en nu nog Vlaams Belang plaatst zaken op de politieke agenda die er anders nooit zouden op gekomen zijn. Zo ook de Vlaamse onafhankelijkheid.

   

  Uit een peiling van Het Laatste Nieuws, blijkt dat in Vlaanderen stilaan een meerderheid te vinden is voor een onafhankelijke Vlaamse staat. Vlaams Belang heeft terzake dus een mooie verdienste. Ook bij de CD&V lijken ze die peiling gezien te hebben, want kersvers CD&V-voorzitter Thyssen liet weten dat als er geen staatshervorming komt tegen 15 juli a.s. er geen opties mogen uitgesloten worden. Maar wat betekent dat? Gaat de CD&V voor separatisme? En zijn ze in dit kader geloofwaardig genoeg? Het blijft een uitspraak die zonder de hete adem van Vlaams Belang onmogelijk zou zijn geweest, maar gaan ze er dit keer echt voor?

   

  En dan is er de discussie over Forza Flandria. Als de gebeurtenissen van afgelopen week één zaak hebben aangetoond, is het dat Vlaams Belang nog steeds de Vlaams-nationale partij bij uitstek is. De Wever kijkt de kat nog uit de boom vanwege zijn lucratief klikfonds bij de NV CD&V en Dedecker wil in de eerste plaats minister worden en zijn LDD in een regering krijgen. Vandaar ook de uitspraak van Jean-Marie Dedecker: “Met België als het kan”. Dus voorlopig geen grote alliantie met als prioritair punt de Vlaamse onafhankelijkheid. Blijkbaar zijn sommige partijen hier niet progressief genoeg voor, niet vernieuwend genoeg, en wegen de persoonlijke en partijpolitieke belangen nog steeds te veel door.

   

  Niets van dit alles bij Vlaams Belang waar nog steeds de Vlaamse onafhankelijkheid het eerste en belangrijkste programmapunt is. Vandaar dat ik me gisteren de vraag stelde: Moet de zweep nog eens flink klappen? Ik kan er niet anders dan ja op antwoorden. Ze hebben de zweep nog niet voldoende gevoeld om eindelijk die koudwatervrees ten aanzien van een eigen Vlaamse staat te overwinnen.

   

  Voor de kiezer die gewonnen is voor een onafhankelijk Vlaanderen, is het duidelijk. Er is nog steeds maar één partij die daar openlijk en eenduidig voor gaat. Hopelijk laat de kiezer de zweep nog eens flink klappen. Het zou de Vlaamse onafhankelijkheid weer flink wat dichterbij brengen.

 • Een plausibele verklaring?

  HugoCoveliersGelezen op de site van VLOTT

   

  De waarheid over Forza Flandria 2008 !


  Dat de schrijvende en de audio-visuele pers, de ene al wat meer als de andere, eerder participeert dan observeert in Vlaanderen is een oud zeer. Sommige journalisten hebben er blijkbaar hun levenstaak van gemaakt om 1 één bepaalde politieke partij te bekampen en te schaden, alle middelen zijn hierbij goed. Deontologie, waarheidvinding, ethiek, humanisme, allemaal begrippen die in die optiek even in de koelkast worden gestopt.

  De “berichtgeving” rond het zogenaamde “forza flandria” gebeuren is tekenend voor de mentaliteit van de linkse journalistieke zeloten. Het geeft ook wel een niet zovaak gezien beeld van enkele merkwaardige karaktertrekken van de Oostendenaar J-M Dedecker.

  De feiten: onder impuls van enkele vooraanstaanden worden gesprekken opgestart om alle politieke krachten die de onafhankelijkheid van Vlaanderen voorstaan op de ene of de andere manier te bundelen.

  Worden aangezocht:

  - Bart De Wever, voorzitter NVA
  - Bruno Valkeniers, voorzitter Vlaams Belang
  - Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD.

  De Wever haakt af nog voor het eerste gesprek, hij vreest dat de geheimhouding niet verzekerd is (wat later pijnlijk zal worden bevestigd) bovendien lijkt de reactie van CD&V hem te beangstigen wanneer deze regeringspartij zou vaststellen dat haar kartelpartner onderhandelt met de oppositiepartijen en dan nog met miskenning van het beruchte “cordon sanitaire”!

  Valkeniers en Dedecker praten verschillende malen met elkaar en komen tot vrij verregaande suggesties waarbij het doel van een onafhankelijk Vlaanderen via Vlaamse machtsvorming dichterbij zou gebracht worden.

  Wanneer J-M Dedecker uiteindelijk zijn partijbestuur hierover informeert krijgen de woorden van De Wever over de problematische geheimhouding een profetisch gehalte. De eerste twee die hieromtrent gecontacteerd worden Sabbe en Boeckaert, zijn ronduit enthousiast, de volgende twee, Goris en Verstrepen duidelijk veel minder. Bij Stef Goris speelt hier wellicht de unitaire Belgische reflex, een ziekte die hij overgehouden heeft aan zijn verblijf bij de PVV-VLD. Verstrepen daarentegen is in alle staten om willen van het gevaar voor zijn “persoonlijk heil”. Hij ziet zich al afglijden van de eerste plaats op de Antwerpse lijst naar de vierde, misschien zelfs vijfde stek.
  Verstrepen die zichzelf een communicatiespecialist noemt, bewijst deze kwalificatie onmiddellijk door het bericht over te maken aan een journalist van het weekblad Knack. De gewezen media-guru beseft immers dat hij dergelijke zaken maar kan afschieten door deze publiek te maken als dit maar snel genoeg gebeurt en door hem kan worden begeleid.

  Dedecker op zijn beurt voelt dat hij toch niet zo sterk staat in zijn eigen groep, dat men er niet voor terugdeinst hem in de rug te schieten. Hij kiest dan ook voor de vlucht vooruit.

  Nauwelijks enkele uren na de gemaakte afspraken over Vlaamse macht (!) speelt hij wetens en willens in op de Vlaams Belang fobie bij de pers en verklaart dat hij weliswaar een uitnodiging heeft gehad, maar nooit een kartel zal vormen, meer zelfs hij keert terug naar de oude stelling: “met België als het kan”.

  Het is droevig om te moeten vaststellen hoe deze “Vlaamse zoon van het Noordzeestrand” zich gedraagt als een schoothondje en zelfs niet meer durft te reageren op de unitaire en zelfbehoudende reflex van enkele tweederangspolitici.

  Het is hemeltergend te moeten vaststellen dat de zogenaamde objectieve pers deze woordbreuk van de Oostendenaar tracht uit te spelen ten nadele van de enige echte correcte in deze zaak Bruno Valkeniers.

  De oude Grieken wisten het al: “de goden slaan de hoogmoedige met waanzin” een wijsheid die de eeuwen heeft doorstaan.

  Hugo Coveliers
  Senator
  Voorzitter VLOTT

 • De 'Wet-Mortelmans' is een feit

  mortelmans_janVolksvertegenwoordiger Jan Mortelmans heeft de eer een wet op zijn palmares te mogen schrijven. Immers, wetsvoorstellen van het Vlaams Belang, hoe goed ook, worden meestal weggestemd. Dit keer konden ze moeilijk anders.

   

  Het was Jan Mortelmans en Filip De Man die te weten waren gekomen dat bij de massa naturalisaties die de Kamer in april had gestemd, ook de naturalisatie van iemand zat die in de cel zit voor mensensmokkel. Het was dan ook Mortelmans die dat gisteren in de Kamer aankaartte.

   

  Er werd dan maar een reparatiewetsvoorstel ingediend – het welk in de commissie naturalisaties van de Kamer unaniem werd goedgekeurd - om de gangster zijn pas verkregen nationaliteit te ontnemen. Uiteraard eistte Mortelmans, die dit weer typisch Belgisch geval, aan de orde had gebracht, dat hij het voorstel mee zou ondertekenen. Het afnemen van de nationaliteit van een veroordeelde Afghaanse crimineel is nu niet meteen een voorstel waar men kan tegen zijn.

   

  Maar toch, de Franstalige kamerleden hielden het parlement een uur bezig omdat er nu eenmaal een “Belanger” als mede-indiener op het wetsvoorstel stond. En dat kan niet volgens hen. Zo dreigden de Franstalige partijen alsnog stokken in de wielen te steken en bestond de kans dat de crimineel zijn nationaliteit zou behouden. Uiteindelijk zouden de Franstalige mede-indieners hun naam van het voorstel laten schrappen. Kleintjes als je het mij vraagt, maar soit. Na lange demarches van de Franstaligen bij de kamervoorzitter werd het wetsvoorstel toch gestemd.

   

  En zo is de “wet-Mortelmans” een feit. Proficiat, vriend Jan.

 • Forza Flandria? Als het kan, graag

  FDW en BVVolgens de kranten heeft Vlaams Belang een blauwtje gelopen bij Lijst Dedecker, doen we een zwaktebod, hangen we in de touwen,…

   

  Niets is minder waar. Vlaams Belang is nog steeds de grote en sterke Vlaams-nationale partij en ik ben er gerust in dat dat de komende jaren ook nog zo zal blijven. Maar we zijn bij een historisch moment aanbeland. De Belgische staat is in crisis, zware crisis. Ik hoef hier niet het verhaal te doen over de maandenlang aanslepende regeringsvorming en het verhaal over het feit dat nu er een regering is het nog steeds een regering in crisis is. 15 juli komt er met rasse schreden aan, en van een grote staatshervorming is er allang geen sprake meer. Vlaams Belang blijft bij het standpunt dat er helemaal geen Belgische staatshervorming moet komen, maar een Vlaamse staatsvorming.

   

  Men heeft het Vlaams Belang altijd verweten onrealistische voorstellen te doen. Maar nu zijn we heel realistisch. We weten dat we dit op dit moment niet alleen kunnen realiseren. En nu we realistisch zijn, heet dat in de media “een zwaktebod”. Begrijpe wie kan.

   

  Een ding is duidelijk, de Belgische staat ligt op sterven. Er moet dus iemand opstaan om het genadeschot toe te dienen. En zoiets kan je enkel maar als je voldoende sterk bent, als je macht hebt. Vandaar de oproep van ondermeer Filip Dewinter. Alle Vlaamsgezinde, Vlaams-nationalistische krachten moeten op dit moment samenwerken om de Vlaamse onafhankelijke staat, waar we al zo lang naar streven, te realiseren.

   

  En is hij dan fout dat als hij - om het partijprogrammapunt nummer 1, de Vlaamse onafhankelijkheid, te realiseren - de nodige offers wil brengen? Helemaal niet. ‘Paris vaut bien une messe’ is een historische uitspraak. Hebt u trouwens al een politicus gezien die bereid was om zijn partij, om zijn persoonlijke carrière opzij te zetten om zijn ideaal te verwezenlijken? Ik niet. Het is een moedige stap die Dewinter en co zetten. Hij maakt de persoonlijke carrièreplanning, de ego’s, de verborgen ageda’s ondergeschikt aan zijn ideaal, het onafhankelijke Vlaanderen. Dat is het échte Vlaams belang.

   

  Of dit gaat lukken voor de komende verkiezingen? Geen idee. Na de verkiezingen? Ook geen idee. Ik ben tenslotte Madame Soleil niet. Maar ik geloof in dit scenario. We staan voor een historisch moment. Als politici die zich Vlaming, Vlaamsgezind, Vlaams-nationalist noemen in deze hun verantwoordelijkheid niet nemen, plegen ze een politieke misdaad tegen hun volk. Zo’n kans op het bereiken van ons onafhankelijk Vlaanderen, krijgen we misschien nooit meer. Dit is de tijd.

   

  Betekent dit nu dat het Vlaams Belang schrik heeft om alleen naar de komende verkiezingen te gaan? Integendeel. We hebben nog nooit schrik gehad van een stembusslag. Nu ook niet. Als ik kijk naar hoe de VL-campagne loopt, denk ik dat we nog wel eens de verrassing van de komende verkiezingen kunnen worden.