• Districten moeten hun wapenschild kunnen behouden

  wapenschildhobokenDoor het decreet van 27 april 2007 over de wapenschilden en de vlaggen, werden vooral de districten verplicht om hun wapenschild en hun vlag te wijzigen. Niet alle districten zijn het hiermee eens. En terecht. Dit jaar bestaat Hoboken 875 jaar en heeft ons zuiderdistrict mijns inziens het recht om zijn oude wapenschild en vlag te behouden.

   

  De uitvoering van dit decreet heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Volgens het decreet moeten de wapenschilden een verwijzing hebben naar de stad en moeten de vlaggen ‘twee slippen aan de vlucht’ hebben. Normaal moest de vaststelling van de wapenschilden en vlaggen van de districten al lang hebben plaatsgehad. Maar er zijn heel wat problemen.

   

  Zo heeft Wilrijk een vlag laten ontwerpen, maar werd die vlag afgekeurd door de heraldische raad. Wilrijk wil die nieuwe vlag toch behouden, maar de Vlaamse regering wil ze niet vastleggen. In Berchem heeft de districtsraad nog steeds geen beslissing genomen over vlag noch wapenschild. Het district Deurne is dan weer niet gelukkig met de verwijzing naar de stad Antwerpen in het wapenschild.

   

  En mijn eigen district Hoboken? De districtsvoorzitter Johan Felix liet in de krant optekenen dat hij wil vasthouden aan het oude wapenschild en vlag van de vroegere gemeente Hoboken. En terecht. Hoboken bestaat dit jaar 875 jaar. Is het dan fout om gehecht te zijn aan uw vlag en wapenschild? Helemaal niet!

   

  Dat is dan ook de reden waarom ik in mijn pen gekropen ben en een Voorstel van Decreet heb geschreven. Het voorstel bestaat er in dat de districten op zijn minst de keuze moeten hebben om het oude wapenschild en de oude vlag, uit de periode dat ze nog autonome gemeenten waren, te behouden. Vandaag heeft men altijd de mond vol over gemeentelijke en zelfs districtsautonomie. Wel als men het met die autonomie menens is, moet men dit Voorstel van Decreet goedkeuren. Ik kan al bijna niet meer wachten tot het in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement wordt behandeld.

   

  Voorstel van Decreet: http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2009-2010/g320-1.pdf

 • Gelijk krijgen, stemt niet altijd vrolijk

  kostprijs-1Vandaag haalt mijn collega uit de gemeenteraad en goede vriend Wim Van Osselaer de eerste bladzijde van de Gazet van Antwerpen. Blij voor hem, maar de inhoud van het artikel stemt me niet echt vrolijk. 56,4% van de kinderen in Antwerpen zijn van allochtone afkomst. Vlaams Belang heeft altijd gewaarschuwd voor de gevolgen van de vreemdelingeninvasie in ons land. We hebben gelijk gekregen, maar of we daar blij mee moeten zijn…

   

  Uit de nieuwe cijfers van de stedelijke Studiedienst Stadsobservatie blijkt dat Antwerpen in een zeer snel tempo ‘verallochtoniseert’. Immers de studiedienst hanteert een telmethode waarin de etnische afkomst van de inwoners van Antwerpen zichtbaar wordt. Met andere woorden, men neutraliseert de effecten bv. de ‘Snel-Belg-wet’. De cijfers zijn onthutsend.

   

  Op de totale bevolking van Antwerpen is liefst 36,1% van vreemde origine. Bij de jongeren zijn de cijfers nog frappanter. Bij de twintigers is 46% van vreemde oorsprong, bij de tieners is dat 48% en bij de kinderen tot negen jaar – hou u vast – 56%. Een meerderheid van de kinderen tot negen jaar in Antwerpen is allochtoon.

   

  Jarenlang heeft het Vlaams Belang, en voorheen het Vlaams Blok, gepleit voor een waterdichte immigratiestop en gewezen op de gevaren van de ongebreidelde immigratie. Maar de gevestigde partijen hebben ons altijd weggelachen. Ondanks de zogenaamde immigratiestop van 1974 bleven vreemdelingen in ons land toestromen via gezinshereniging, asielzoekers, migratiehuwelijken… Men gaf de instroom zelfs een ‘extra boost’ met op grote schaal illegale vreemdelingen te regulariseren. In heel de wereld was het duidelijk dat de deur van ons land wagenwijd openstond. Intussen stellen de gevestigde partijen plots ook vast dat er een probleem is. Men schat dat in 2020 twee op de drie Antwerpenaren van allochtone origine zal zijn.

   

  In de krant pleit Van Osselaer voor een effectieve immigratiestop, met als prioriteit het aanpakken van de migratiehuwelijken. Anders vreest hij dat we binnenkort minderheidsbeleidsplannen zullen kunnen opmaken voor autochtone vreemdelingen. En dat kan niet de bedoeling zijn, dacht ik zo.

 • Meer verkeersveiligheid op de Sint-Bernardsesteenweg op het stuk tussen de Klaverbladdreef en Hemiksem

  50km-u

  Op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken, meer bepaald het stuk tussen de Klaverbladdreef en de grens met de gemeente Hemiksem, zijn er wel wat problemen met onveilige oversteekplaatsen. Op dat stuk van voornoemde steenweg is de maximum toegelaten snelheid 70 km/u. Heel wat wijkbewoners en ouders van de kinderen die daar naar de kleuterschool gaan zijn vragende partij om de maximum- snelheid daar te verlagen en er de oversteekplaatsen veiliger en vooral zichtbaarder te maken. Maar intussen is er aan de verkeersonveilige situatie op de Sint-Bernardsesteenweg nog maar weinig veranderd.

   

  Dat was de reden waarom ik deze problematiek onder de aandacht bracht bij de bevoegde Vlaamse minister, Hilde Crevits. Crevits antwoordde op mijn  vraag dat een definitieve oplossing moet gezien worden in het  kader van de uitvoering van het Masterplan  Antwerpen. Maar de timing van dat hele project is vandaag de dag niet echt in te schatten.

   

  Gelukkig gebruikt de minister dat niet als argument om intussen niets te doen. Ze stelt in haar antwoord: “Om tegemoet te komen aan de geuite bekommernissen zal dit dossier worden geagendeerd op een eerstvolgende PCV teneinde te kijken welke maatregelen, zoals het eventueel plaatsen van snelheidscamera’s of andere kleine ingrepen, op korte termijn alvast de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.”

   

  Ik  was alvast tevreden met dit voorlopige antwoord, maar zal het niet nalaten om na te gaan of de minister haar engagement terzake zal nakomen. Ik blijf de zaak verder opvolgen.