Hoboken

 • Krijgsbaan: wat is het nu eigenlijk?

   

  ww sorghvliet.jpgWe weten allemaal dat de Krijgsbaan in Hoboken, tussen de Broydenborglaan en de Sint-Bernardsesteenweg er al jaren abominabel bijligt. En dat is een botte schande. Niet alleen voor de Hobokenaar zelf, maar ook voor iedereen die Hoboken bezoekt. Dit stuk is immers een toegangspoort voor het Zuidersdistrict.

  Het Hobokense college liet vorig jaar weten dat het de vaste ambitie is om dit stuk weg eindelijk van het Vlaams Gewest over te nemen om voor herstellingen niet langer afhankelijk te zijn van het lakse Gewest. Die ambitie werd ook bevestigd in een antwoord van Minister Hilde Crevits op mijn schriftelijke vraag in het Vlaams Parlement. (nr. 609 van 6 februari 2013). Ze liet me er letterlijk weten: “De onderhandelingen met de stad Antwerpen over de overdracht zitten momenteel in een vergevorderd stadium.” Maar omdat ik bijna een jaar niets meer had vernomen, was het tijd voor een nieuwe vraag. (nr. 306 van 18 december 2013). Daarin stelt mevrouw Crevits: “Op een overleg met de administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op 11.12.2013 heeft de stad Antwerpen echter laten weten deze weg niet langer te willen overnemen. Het AWV was hierover verwonderd en vraagt de stad dan ook om dit gewijzigde standpunt schriftelijk te bevestigen.”

  Dan maar een interpellatie aan het Districtscollege om te vernemen waarom men niet meer geïnteresseerd is om de Krijgsbaan over te nemen en er een mooie toegangspoort tot Hoboken van te maken. Antwoord van college voorzitter Kathelijne Toen (N-VA): “Wij zijn nog steeds in onderhandeling om deze gewestweg over te nemen.” Zij had dit antwoord gekregen op het kabinet van Antwerps Schepen Koen Kennis.

  Wat is het nu? Liegt er iemand? Is er een probleem? We zoeken het verder voor u uit. Het bevestigt alleszins wel het volgende: op eender welk niveau… een CD&V/SP.a/N-VA-coalitie werkt niet.

 • Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en veel praktische bezwaren

  ww sorghvliet.jpgVandaag N-VA, SP.a/Groen en CD&V haar bestuursakkoord voor Hoboken voorgesteld. Het kreeg de welluidende titel “Van droom naar daad” mee.

   

  Sommige punten ogen aantrekkelijk en het akkoord is ambitieus, net als een droom. Maar Willem Elsschot leerde ons al: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.” Zo stel ik me toch wat vragen bij de betaalbaarheid van dit akkoord. Als je de 32 blz. leest, moet je al geen rekenwonder zijn om vast te stellen dat dit niet haalbaar is met een jaarlijkse dotatie van ongeveer 2 miljoen euro. De dotatie zal dus flink moeten toenemen. Het is maar vraag of dit kan. Bart De Wever heeft reeds aangekondigd dat de investeringsmiddelen in Antwerpen de komende jaren flink krimpen.

   

  Ook stel ik vast dat het bij heel wat punten blijft bij voornemens. De woorden ‘we onderzoeken’, ‘we streven naar’ en ‘we vragen aan de stad’, zijn de meest voorkomende woorden in dit bestuursakkoord. Heel wat van de ambities liggen dan ook niet op het niveau van het district, maar wel bij de stad, bij Gapa, bij De Lijn,… En zullen die andere bestuursniveaus de droom naar daad kunnen/willen omzetten?

   

  En dan heb je nog de thema’s die onvermeld blijven. Iedereen die Hoboken kent, weet dat het district in het algemeen en sommige wijken in het bijzonder kreunen onder samenlevingsproblemen, ondermeer door de toenemende islamisering. Met de stelling “We zijn allemaal Hobokenaren”, zal dit probleem niet opgelost worden. Maar in dit bestuursakkoord is er geen spoor te vinden van het zogenaamde “rechten- en plichtenverhaal.”

   

  Kortom, het bestuursakkoord roept heel wat vragen op. Uiteraard zal het Vlaams Belang de concrete projecten van deze meerderheid – eens ze zich aandienen – op haar merites beoordelen. Maar op dit moment ben ik niet echt overtuigd van de ‘échte verandering’ die enkele maanden geleden werd aangekondigd.

 • De Hobokense heibel

  districtshuis1.jpgDe N-VA heeft duidelijk haar start in Hoboken gemist. De partij kreeg op 14/10 een duidelijk mandaat van de kiezer om – zoals ze het aan de hele bevolking hadden verteld – zonder de socialisten te besturen. Maar er was één probleem. Daarvoor hadden ze het Vlaams Belang nodig. Dus in plaats van vast te houden aan hun overtuiging gingen ze het pact aan met wat ze tijdens de verkiezingscampagne beschouwden als de baarlijke duivel, de SP.a/Groenlijst. Omdat er ook iemand het werk moet doen, namen ze er voor de veiligheid ook nog de CD&V van Kristof Waterschoot bij.

   

  Maar nog voor de districtsraad en het nieuwe college geïnstalleerd is, hebben ze er al een meerderheidslid afgereden, Yeliz Citak. Blijkbaar werd haar een verlenging van haar schepenambt  niet gegund. Opmerkelijk, want Citak heeft als districtsschepen de afgelopen geen slecht parcours gereden. Zeker niet voor iemand die al op haar 20ste een dergelijke taak op zich nam. Geruchten gaan zelfs dat het afserveren van Citak te maken heeft met de ‘verwitting’ van het college. Stel je voor. Als dat waar is, kan ik enkel maar vaststellen dat er bij de SP.a de afgelopen zes jaar héél veel veranderd is.

   

  Wat er ook van is, het beloven moeilijke jaren te worden voor de Hobokense meerderheid. De meerderheid is met het wegvallen van Citak nog krapper geworden. En het lijkt er op dat ze zich zes jaar van incident naar incident zullen slepen. De zenuwen bij de meerderheid staan strak gespannen. En dat is vooral spijtig voor de Hobokenaar. Die heeft dat al de afgelopen zes jaar moeten ondergaan toen het minderheidscollege gegijzeld werd door de twee raadsleden van PvdA.  

   

  Het lijkt er dus sterk op dat de beloofde “Verandering” er in Hoboken niet zal komen.

 • Quo vadis N-VA-Hoboken?

  wapenschildhoboken.jpg

  UPDATE: N-VA-Hoboken onderhandelt over een bestuursakkoord met SP.a en Groen. Daarmee gaat ze regelrecht in tegen de visie van Bart De Wever. Het is trouwens kiezersbedrog omdat de N-VA aan de Hobokense kiezer beloofd heeft de socialisten van de macht te verdrijven. Nochtans is een meerderheid zonder socialisten mogelijk. Maar blijkbaar is voor mevrouw Toen en consorten het cordon sanitaire belangrijker dan de eigen politieke overtuiging.

   

   

  Het lijkt er op dat Bart De Wever de Stadslijst uit elkaar heeft gespeeld. De socialisten nemen afscheid van de CD&V en zijn zelfs bereid de nodige handtekeningen te leveren voor de voordracht van CD&V-schepenen. De weg ligt dus open voor een meerderheid N-VA/CD&V/Open VLD.

   

  Bart De Wever heeft er Groen en SP.a afgereden, tot zijn eigen grote tevredenheid. Maar wat gaan zijn partijgenoten in Hoboken doen. N-VA heeft daar 8 zetels. Een afspiegelingscoalitie met de stad is in Hoboken op het eerste zicht niet mogelijk. Open VLD en CD&V hebben elk 2 zetels, onvoldoende voor een meerderheid. De andere mogelijkheid is dat ze in zee gaan met het kartel SP.a/Groen die 5 zetels hebben en dus met N-VA een meerderheid kunnen vormen.

   

  Maar hoe belachelijk zou dat zijn? Bart De Wever heeft een maand lang alles uit de kast gehaald om SP.a en Groen uit zijn meerderheid te bannen, maar zijn partij zou in Hoboken dan wel met net die twee partijen een bestuursakkoord sluiten. Daarom herhaal ik dat Vlaams Belang bereid is een rechts bestuur in Hoboken te steunen. Of het nu N-VA alleen is of aangevuld met CD&V en/of Open VLD.

   

  Ik hoop dan ook dat N-VA Hoboken, en in het verlengde Bart De Wever zelf, het lef en de moed heeft om deze uitgestoken hand te aanvaarden. Enkel zo kan het socialisme in Hoboken, dat al langer aan de macht is dan in de stad, naar de oppositie verwezen worden.

 • Stem Veilig, zowel in 't stad als in Hoboken

  ww stadhuis.jpgBeste Hobokenaar,

  Beste Antwerpenaar,

   

  Dat het Vlaams Belang naar de gemeente- en districtsraadsverkiezingen trekt met een campagne waarin veiligheid centraal staat is geen toeval. Antwerpen, maar ook Hoboken wordt de jongste tijd geteisterd door criminaliteit. De afgelopen jaren heeft Hoboken de weinig benijdenswaardige eer het derde meest criminele district van Antwerpen te zijn. Een harde aanpak van de criminaliteit is dan ook nodig. Want veiligheid is een mensenrecht.

   

  De toenemende islamisering van Hoboken en Antwerpen is in het straatbeeld en in het dagelijks leven in ons district duidelijk merkbaar. Steeds meer leggen moslims in Antwerpen hun regels en wetten op aan onze samenleving. Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop. Vreemdelingen dienen zich te integreren, dienen zich aan te passen aan onze manier van leven, aan onze waarden en normen. Het is aanpassen of terugkeren!

   

  Ook stellen we vast dat in deze tijden van crisis, heel wat mensen verarmen. Meer dan 1 op 10 van onze mensen leeft op de rand van de armoedegrens. Zij hebben voor het Vlaams Belang recht op een menswaardig bestaan. Het is dan ook belangrijk dat we onze sociale voorzieningen, die steeds meer onder druk komen te staan van de massale immigratie, overeind blijven.

   

  Kortom, wie Voor Vlaams Belang kiest, kiest voor fysieke, identitaire en sociale veiligheid. Kies dus Veilig!

   

   

   

  Wim Wienen

  Lijsttrekker Hoboken

  Lijsttrekker derde kolom gemeenteraad

 • De N-VA is NIET de oppositie in Hoboken

  ww sorghvliet.jpgMottig word ik ervan. De Nieuwe Gazet spendeert al enige tijd twee van zijn lokale bladzijden aan de gemeenteraadsverkiezingen. Telkens onder de titel “Dit moet beter in…”. Vandaag gaat het ondermeer over de heraanleg van de Kioskplaats in Hoboken. En zo lezen we het standpunt van de SP.a-Groenlijst als meerderheid. En welke partij komt er aan bod als oppositie? N-VA!?

   

  Nu moogt ge veel zeggen, maar de N-VA is in 2006 opgekomen in het kartel CD&V/N-VA. En ze zijn dit kartel ook trouw gebleven. En met dat kartel zit de N-VA nu zes jaar in de meerderheid. En keuren ze alles goed wat het college hen voorschotelt. Niet één dissidente stem werd er de afgelopen legislatuur uitgebracht. Waar haalt De Nieuwe Gazet/Het Laatste Nieuws het dan om de N-VA van Kathelijne Toen als oppositie te bestempelen.

   

  In de afgelopen zes jaar was er uiteindelijk in Hoboken maar één échte oppositiepartij in Hoboken, nl. het Vlaams Belang. Want de Partij van de Arbeid steunde het minderheidscollege vanuit de oppositie. Dus veel oppositie hebben die niet gevoerd. Waarom doet de media dat eigenlijk? Waarom wordt overal de N-VA uitgespeeld als oppositie? Het antwoord is m.i. eenvoudig, het schept een extra mogelijkheid om het Vlaams Belang dood te zwijgen.

   

  Kortom, deze verkiezingen vinden weer plaats onder het motto “allen tegen één”. Vlaams Belang heeft dus niet alleen andere partijen tegen maar duidelijk ook nog steeds de media. Some things never change…

 • Handtasrovenplaag: kordate aanpak helpt

   

  handtasdiefstal.jpgIn de commissie veiligheid van de Antwerpse gemeenteraad ondervroeg ik afgelopen maandag de burgemeester over de plaag van handtasroven in de districten Hoboken, Wilrijk en Deurne. Een terechte vraag blijkbaar, want er is de jongste twee maanden een duidelijke stijging te merken. Normaliter noteert men in Deurne gemiddeld 4 handtasroven per maand. De eerste twee maanden van dit jaar waren dat er 10. In Hoboken en Wilrijk is het nog slechter. Daar waar men in deze respectievelijke districten gemiddeld 2 handtasdiefstallen per maand vaststelt, vielen er in de eerste twee maanden van 2012 12 dergelijke feiten in Wilrijk en 10 in Hoboken te bereuren. Uiteraard vroeg ik naar bijkomende politionele maatregelen. Die waren er ook. In de zone Zuid (Hoboken/Wilrijk) werden er verschillende proactieve acties georganiseerd. Ook alle restcapaciteit van die zone werd ingezet. Blijkbaar met resultaat. Want intussen werden er 76 verdachten gerechtelijk aangehouden. Zo zie je maar, een kordate aanpak helpt.

   

 • Woninginbraken in Hoboken verdubbeld

  crim.jpgHet aantal woninginbraken in Hoboken is de jongste twee maanden verdubbeld. Dat wist Hoofdcommissaris Muyters te melden op mijn vraag in de commissie veiligheid van de Gemeenteraad. In 2011 vielen er in de regio Zuid (Hoboken en Wilrijk samen) 933 woninginbraken te noteren. De stijging ten aanzien van 2010 ligt integraal in Hoboken. Daar waar er gemiddeld 20 inbraken per maand in Hoboken te betreuren vielen, waren er in januari 2012 31 woninginbraken en in februari 2012 (tot 26/2) 41.

   

  Uiteraard vroeg ik om bijkomende maatregelen. De politie in regio Zuid (Wilrijk/Hoboken) gaat nu alle restcapaciteit van de politie inzetten voor proactieve patrouilles. Men zal ook de risicogebieden aanpakken en er werden intussen vier specifieke politieacties georganiseerd.

   

  Ik wil de bevolking ook nog een tip meegeven. Er zijn ook 58% pogingen tot inbraak, waarbij de inbrekers niet slaagden in hun opzet. Dat betekent dat het beveiligen van onze woningen wel effect heeft. Wie graag advies heeft om zijn woning te beveiligen kan beroep doen op de politie. Je vindt de gegevens op http://www.5345.be/N_preventie.html

   

  Maar natuurlijk is beveiliging van de woning maar een bijkomend iets. Er moet gewoon een keiharde aanpak komen van de dievenbendes in Hoboken en heel Antwerpen. Zo veel is duidelijk.

 • Criminaliteit Hoboken vereist specifieke aanpak

  crimineel.jpgOp vraag van negen gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang, waaronder ikzelf, heeft het stadsbestuur voor het eerst criminaliteitscijfers per district vrijgegeven. Als lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Hoboken, word ik niet echt vrolijk als ik de evolutie van de criminaliteit in mijn district bekijk.

   

  In 2010 bekleedde Hoboken de 6de plaats van de 9 districten. Uiteraard was en is Antwerpen, wegens haar omvang en haar centrumfunctie de koploper. Maar als we de cijfers van de eerste helft van 2011 bekijken, zien we dat Hoboken een serieuze inhaalbeweging heeft gemaakt. Hoboken is nu het 3de meest criminele district van Antwerpen.

   

  Inzake drugcriminaliteit blijft Hoboken stabiel op een 4de plaats staan. Qua woninginbraken is er een stijging te merken en duikt Hoboken in vergelijking met 2010 de top 4 binnen. Ook wat betreft diefstallen met geweld stijgt ons district één plaats. Vooral inzake handtassenroof is er een spectaculaire stijging in het Zuiderdistrict. Zo ziet het er naar uit dat we voor 2011 met gemak een verdubbeling van het aantal feiten halen. En qua vandalisme prijkt Hoboken op een weinig benijdbare 2de plaats in de statistieken.

   

  Wat de cijfers duidelijk aantonen, is dat elk district eigenlijk een specifiek criminaliteitsprofiel heeft. Bijvoorbeeld handtasroven en drugscriminaliteit scoren opmerkelijk hoger in Hoboken dan elders. Daarom eist het Vlaams Belang Hoboken dat er een specifieke aanpak wordt uitgetekend voor de stijgende criminaliteitsfenomenen in ons district. Een permanent bemand politiecommissariaat is daarbij niet onbelangrijk. De politiesector Zuid is immers veel te groot om het met één permanent bemand commissariaat te stellen. Ook in het uitsturen van patrouilles moet Hoboken wegens de stijgende criminaliteit meer bediend worden.

   

  Het zou trouwens nuttig zijn om per district een Schepen van Veiligheid aan te duiden. Die kan de criminaliteit en vooral de specifieke soorten criminaliteit in zijn district op de voet volgen en hieraan de nodige conclusies koppelen. Ook dient de districtsraad de kans te krijgen om de criminaliteitscijfers te bespreken in aanwezigheid van de korpschef of zijn plaatsvervanger.

   

  Kortom, de cijfers tonen aan dat een specifieke aanpak, harde aanpak in Hoboken noodzakelijk is.

 • Zand in de ogen

   

  Cockerillhof.jpgWie de Gazet Van Antwerpen van afgelopen donderdag heeft gelezen, zal op blz. 37 raar hebben opgekeken. Onder de titel: “Realisaties met geld van de districten en de stad in deze legislatuur” lezen we onder de subtitel “Hoboken” 8 realisaties. Alleen,… meer dan de helft is niet gerealiseerd. Tenminste toch niet als we de definitie van ‘realisatie’ aanhouden zoals ‘Van Dale’ namelijk, “verwezenlijking”. En iets dat verwezenlijkt is, is dus afgewerkt.

   

  En wat lezen we dan bij de realisaties: ‘ontwikkeling Scanfil’. Blijkbaar zijn graafwerken om vervuilde grond weg te krijgen al een realisatie. Of bv. ‘renovatie Cockerillhof’. Ik nodig iedereen uit om daar in de Kapelstraat naar te gaan kijken. De oude directeurswoning is nog steeds dichtgetimmerd en staat voorlopig verder te verkrotten. En wat te denken van ‘Cultuurcentrum Gravenhof’. Het was trouwens het Vlaams Belang die steeds voor de realisatie van een volwaardig cultuurcentrum in Hoboken heeft geijverd. Maar ga ook daar gerust eens kijken. Er is nog maar weinig activiteit waar te nemen. ‘Masterplan Hoboken Centrum’? Ja, er is een tekst over hoe het college in Hoboken dat ziet. Maar dat is dan de enige verwezenlijking,… dat er een tekst over bestaat.

   

  En zo probeert men de kiezer het nodige zand in de ogen te strooien om hem mild te stemmen op 14 oktober 2012. Maar een Hobokenaar is niet simpel van geest, noch blind. Die ziet wel wat er wel een niet gerealiseerd is. En hopelijk trekt hij er de juiste conclusies uit. Geen mildheid, maar een stem voor ander en beter.

 • Durven Kiezen: ook in Hoboken

   

  thumb_500_lijsttrekkers%202.jpgVandaag heeft Vlaams Belang zijn lijsttrekkers voor de districtsraadsverkiezingen voorgesteld. Ik heb de eer in Hoboken de lijst te trekken. Ik ben er van doordrongen dat dit een zware verantwoordelijkheid is. Maar ik ga de verkiezingen met alle vertrouwen tegemoet.

   

  Want bij deze verkiezingen kan de rol van het Vlaams Belang niet overschat worden. Meer dan ooit zal het Vlaams Belang het verschil betekenen tussen meer van hetzelfde of échte verandering. Het Vlaams Belang zal een beslissende rol spelen tussen de verlening van inmiddels reeds meer dan 70 jaar socialisme of ander en beter. Een niet nader te noemen partij moet dus durven kiezen: verandering met het Vlaams Belang of het duivelspact met de socialisten.

   

  En ook in Hoboken moet men durven kiezen. Meer islamisering in ons district (met onder andere een islamitisch centrum in de Kapelstraat) of het terugdringen van de radicale islam. Durven kiezen voor meer kwaliteitsvolle winkels of de verdere leegloop van het winkelhart van Hoboken. Meer criminaliteit of een veilig Hoboken. U ziet het: Vlaams Belang kan en zal het verschil maken, ook in het Zuiderdistrict.

   

  Ook voor een andere reden zie ik de verkiezingen met alle vertrouwen tegemoet. Vlaams Belang Hoboken beschikt over gedreven mandatarissen, gedreven bestuursleden en de beste militanten van het Westelijk halfrond. Een ploeg om U tegen te zeggen. Ik ben dan ook zeer trots en dankbaar dat ik dit jaar hun lijsttrekker mag zijn.

   

  Het Vlaams Belang is klaar voor deze belangrijke verkiezingscampagne. Wie beweert dat het Vlaams Belang uitgeteld is, neemt zijn wensen voor werkelijkheid. Vlaams Belang geeft de strijd voor het eigen volk eerst nooit op. Wij trekken deze belangrijke campagne in met de woorden van Winston Churchill in onze gedachten:Never give in--never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.”

 • Quo vadis SP.a-Hoboken?

  wapenschildhoboken.jpgVandaag konden we allen in de krant lezen dat de SP.a van Hoboken niet goed weet hoe ze de districtsraadsverkiezingen van 2012 moet aanpakken. Districtsvoorzitter Johan Felix is van mening dat ze moeten gaan voor een Open Lijst. Een lijst à la Janssens waarbij ze de CD&V meenemen en – liefst ook nog – de Open VLD. Dirk Wiesé, voorzitter van de SP.a afdeling Hoboken is dan weer van mening dat de SP.a in het voormalige rode bastion best alleen opkomt. Beslissing: januari 2012.

   

  Een beetje verduidelijking voor de lezer. De ‘Open Lijst’-voorstanders hebben schrik van een zware verkiezingsnederlaag. Daarom vindt Johan Felix het beter om met vereende krachten de strijd aan te gaan. Tweede reden voor de ‘Open Lijst’ is een gezond realisme. Felix heeft de afgelopen vijf jaar een college geleid waar hij niets aan had. SP.a-schepen Razzok is meer afwezig dan aanwezig geweest, andere leden hebben weinig meerwaarde getoond.

   

  Maar, er was één uitzondering. Kristof Waterschoot bleek geen dommerik. Ook geen goede schepen, maar in het land der blinden is al snel eenoog koning. Dus wil Felix zijn Schepen Waterschoot aan boord houden. Maar hoe kan de CD&V overleven in de Hobokense verkiezingsstrijd? Wel, volgens de heer Felix alleen op een gezamenlijke lijst. Kortom, Wat politiek personeel betreft is het bij de SP.a armoe troef.

   

  En wat met voorzitter Wiesé? Wel, die wil een aparte SP.a lijst. Waarom? Klassiek,… dan kan je meer mandaten onder uw eigen mensen verdelen. Divide et impera.

   

  Maar één ding is duidelijk. De schrik bij de SP.a en in het verlengde bij de CD&V en Open VLD voor de verkiezingen van 2012 zit er dik in. En wat het Vlaams Belang betreft is die angst meer dan terecht.