Vlaams Parlement

 • Younes, Wouter en de anderen

  afspraak.jpgBehoorlijk geamuseerd, volg ik de verontwaardiging van politici over de VRT en het programma 'De Afspraak' in het bijzonder. Geamuseerd omdat het opvoeren van een theaternummertje nu eenmaal amusant hoort te zijn.

  Eerst was er het incident over het interview met Younes, de ex-Syriëstrijder. De kritiekloze wijze waarop die knaap zijn relaas mocht houden, stuitte duidelijk - terecht trouwens - tegen de borst. De avond en zelfs de dag nadien was #deafspraak 'hot' op alle sociale media. Het moet ook bij de achterban van verschillende partijen, niet in het minst bij Vlaams Belang en N-VA, ook wat losgemaakt hebben. Het leidde immers tot vragen en dito stoere verklaringen in het Vlaams Parlement.

  Amper een week later was het weer koekenbak. Komiek Wouter Deprez mocht, ook weer zonder al te veel kritische vragen, zijn duivels ontbinden tegen minister Joke Schauvliege. Ook zij fulmineerde in de media tegen de jongens en meisjes aan de Reyerslaan.

  Als we al die oprispingen in de media mogen geloven, is het de politici bittere ernst. De VRT heeft h.i. een zware fout gemaakt tegen de regels van de journalistiek. Maar is het hen wel ernst? Immers, in Vlaanderen bestaat er een Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), die de taak heeft toe te zien op én te oordelen over het naleven van de mediaregels. Een klacht bij die VRM zou dan toch een logische stap zijn, niet? Een veroordeling door de VRM kan paal en perk stellen aan het overtreden van de regels. Dat zou de VRT wel even pijn doen.

  Maar die klacht komt er blijkbaar niet. Want politici zijn als de dood geweerd te worden door de machthebbers op nieuwsredacties. Wie immers niet aan bod komt in de media, bestaat niet is een Wetstraatcredo. Vandaar het schijngevecht, de stoere en boude uitspraken die eigenlijk geen zoden aan de dijk brengen. Show, dus. Amusement met de nodige visibiliteit voor de betrokkenen. In de hoofden van sommige politici leeft er m.i. zelfs de hoop dat er maar best niet te veel verandert, de hoop dat de VRT opnieuw snel in de fout gaat. Want dan kan de mediacarrousel opnieuw aan het draaien. Politici durven al eens cynische gedachtenkronkels hebben.

 • VRT als voorbeeld?

  VRT.jpgIk kan het niet helpen, maar ik was echt onder de indruk van het optreden van Leo Hellemans in Terzake op Canvas. De directeur media van de openbare omroep was er gevraagd om zijn mening te komen geven over door de Vlaamse regering geplende besparingen bij de VRT.

  In alle eerlijkheid, ik heb toch ook even de wenkbrauwen moeten fronsen toen ik de cijfers hoorde. In 2015 moet de VRT tussen de 18 en 22 miljoen euro besparen. Tegen 2019 moet die jaarlijkse besparing zijn opgelopen tot een bedrag tussen 30 en 39 miljoen. Terwijl de bevoegde minister Sven Gatz heeft berekend dat de cultuursector het gemiddeld met 5% minder moet doen, loopt de besparing bij de VRT op tot 13% in 2019.

  Daarbij moet je ook nog even realiseren dat de openbare omroep net uit een besparingsronde komt waarbij ongeveer 116 miljoen euro werd gerealiseerd. En wegens de slechte economische situatie heeft de vorige Vlaamse regering er nog eens van de jaarlijkse dotatie 4,5 miljoen afgedaan. Komt er nog bij dat de dotatie van de VRT vastligt in de beheersovereenkomst, dat is een contract tussen de Vlaamse regering en de openbare omroep die loopt tot 2016. Eenzijdig wordt daar door de Vlaamse regering voor 2015 al direct een wijziging aangebracht van minimum 18 miljoen euro. En tot slot, het is intussen eind september. Het schema van de VRT voor 2015 ligt dus al vast.

  Kortom, er zijn wel wat redenen waarom de VRT moord en brand zou kunnen schreeuwen. Ze zouden niet alleen zijn. Allerhande verenigingen, vakbonden, enz. gaan vol in de aanval tegen deze Vlaamse besparingsregering, onder meer met het initiatief ‘Hart boven Hard’. Maar dan zit daar Leo Hellemans in Terzake. Hij zit uiteraard niet te juichen met de beslissing van de Vlaamse regering. Hij geeft eerlijk en correct toe dat 2015 een zeer moeilijk jaar zal worden. Maar hij vertelt vooral een positief verhaal. Het is wat het is. De cijfers zullen herbekeken worden, er zal bespaard worden en de VRT zal proberen om zo goed mogelijk zijn verantwoordelijkheid te nemen en zijn openbare opdracht te blijven vervullen.

  Los van de inhoudelijke discussie over waar eigenlijk besparingen meer nuttig waren geweest, waar er nieuwe inkomsten konden gegenereerd worden voor Vlaanderen, is dit toch wel een houding die opvalt. En trouwens schril afsteekt tegen heel wat subsidiejunks die nu moord en brand schreeuwen en een minder belangrijke opdracht ten aanzien van de samenleving hebben te vervullen dan de VRT. Kortom – en dat is altijd mijn houding geweest – als de VRT een pluim verdient krijgen ze die ook.

 • In the ghetto

  sociale woningen.jpgDe bekende hit van Elvis Presley ‘in the ghetto’ schoot gisteren even door mijn breintje toen ik de iets concretere plannen van de Vlaamse regering vernam in verband met sociale huisvesting. Met tijdelijke, hernieuwbare huurcontracten voor sociale woningen heb ik niet zo’n probleem. Het maakt uitzettingen wegens wangedrag, vernielingen, overlast,… makkelijker. Om nu een sociale huurder die zich misdraagt uit zijn woning te zetten, is een ware calvarietocht nodig. In dit kader wil ik de Vlaamse regering ook nog eens oproepen werk te maken van fraude. Meer bepaald wat betreft sociale huurders die verschillende eigendommen in het buitenland bezitten (weliswaar geen makkelijk verhaal). Ik kan ook leven met het feit dat het – gezien de krapte op de sociale huurmarkt – niet langer vanzelfsprekend is dat een koppel, eens bv. de drie kinderen het huis uit zijn, een appartement voor 5 personen blijven betrekken. Maar in zo’n geval moet de sociale huisvestingsmaatschappij wel een degelijk alternatief aan zo’n koppel kunnen aanbieden.

  Maar met het uit de sociale woning zetten van mensen die net iets meer verdienen dan de toegelaten bovengrens, ben ik het volkomen oneens en wel om de volgende redenen. Ten eerste werk je hiermee een echte ‘gettovorming’ in de hand. De sociale huisvesting zal enkel nog bewoond worden door werklozen, échte armen, kortom sukkelaars die in een zeer moeilijke situatie zitten. Ten tweede zullen deze mensen ook niet gemotiveerd zijn om zich te verbeteren. Ha neen, werk vinden, ergo meer verdienen, kan nu je sociale woning kosten. Ten derde bestaat het risico dat je een vicieuze cirkel creëert. Iemand verdient meer dus moet naar de private huurmarkt, waar een betaalbaar aanbod zeer schaars is. Ze huren een woning die ze eigenlijk niet kunnen betalen, komen in de armoede terecht en … staan terug op de wachtlijst voor een sociale woning. Ten vierde is er het probleem van de financiële situatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen die nu reeds in een precaire situatie zitten. Door meer huur te kunnen vragen aan de mensen die zich gedurende hun tijd in hun sociale woning verbeteren, kan de huisvestingsmaatschappij toch nog wat middelen generen om een en ander betaalbaar te houden.

  Bovendien ben ik verrast dat deze maatregel toch wordt ingevoerd. Gedurende mijn vijf jaar in de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement heb ik slechts één parlementslid, nl. de drammerige Mercedes Van Volcem van Open VLD, horen pleiten om mensen effectief uit te zetten wanneer ze de inkomensbovengrens overschrijden. Zelfs Liesbeth Homans heb ik nooit in die zin een pleidooi horen houden. Meer nog, over alle partijen heen, minus Open VLD, was er zelfs een soort draagvlak om dat net niet te doen.

  Wat dan wel? Zoals ik al zei, moeten vooral de rotte appels verwijderd worden. Mensen die vernielingen aanbrengen, hun sociale woning weigeren te onderhouden, voor zware overlast zorgen voor de andere bewoners, fraude plegen,… verzaken m.i. aan hun recht op sociale huisvesting. Verder moeten we gaan voor een échte volkshuisvesting. Het moet mogelijk zijn dat bij wijze van spreken de postbode, de agent, de brandweerman,… ook in sociale huisvesting terechtkan, ook als ze toevallig door omstandigheden 100 euro per jaar te veel verdienen. Daarmee kan je (op dit moment) niet terecht op de private huurmarkt. Bovendien zal een dergelijke goede sociale mix bijdragen tot de leefbaarheid van de sociale huisvesting. Het zal bovendien er voor zorgen dat de mensen die het écht moeilijk hebben, zich zullen blijven inzetten om hun situatie te verbeteren. Voorbeelden strekken, immers.

  Hoe doe je dat en quid de wachtlijsten? Wel, er zijn twee zaken die moeten gebeuren. De inhaalbeweging inzake sociale woningen die ondermeer onder Freya Van den Bossche werd ingezet, moet verdergezet worden. Indien mogelijk, zelfs versterkt. Met welke middelen? Wel, hier gaat het weer over politieke keuzes. Maar ga je besparen op iets waarvoor er wachtlijsten van ongeveer 100.000 dossiers bestaan? Ten tweede pleit ik voor een ingrijpen op de private huurmarkt. De huurwetgeving komt met de zesde staatshervorming over. Wel, dan heb je mogelijkheden om er voor te zorgen dat ook op die markt kwalitatief en betaalbaar wonen mogelijk wordt.

 • Wouter Jambon heeft één punt,… maar zit er voor het overige naast

  Universiteit.jpgVerrassend. Dat dacht ik toen ik de mening van KVHV-praeses, Wouter Jambon, las. Als ik de jongeman over elitevorming aan de universiteit hoor spreken, heb ik weliswaar het gevoel dat hij meer thuishoort in de Vlaamse Beweging ten tijde van Jan-Frans Willems, dan in die van de 21ste eeuw. Ik ben er de jongste jaren immers steeds meer van overtuigd geraakt dat de elite van Vlaanderen vooral jongeren zijn die BSO of TSO hebben genoten. Om o.a. die reden ben ik ook tegenstander van het Masterplan voor de hervorming van het Secundair Onderwijs. Een opwaardering van het BSO en TSO-onderwijs is nodig. Niet de afschaffing van de zogenaamde schotten. Vooral de ouders van onze kinderen moeten duidelijk gemaakt worden, dat het voor een mooie toekomst niet enkel in het ASO en aan de universiteit te doen is.

  En daar heeft Jambon junior wel gelijk. In de strijd voor de zogenaamde democratisering van het onderwijs is de slinger volledig naar de andere kant doorgeslagen. Daar waar het eigenlijk de bedoeling was dat elk kind dezelfde kansen moest hebben om hoger onderwijs aan te vatten, leeft nu het dogma dat elk kind naar de universiteit moet. Ik sta nog altijd achter de basisbedoeling. Daarom verzet ik me bv. tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld aan de universiteiten. Het – in vergelijking met andere landen – lage inschrijvingsgeld en het systeem van studiebeurzen vanuit de overheid, heeft er voor gezorgd dat er heel wat toppers zijn afgestudeerd, die in andere omstandigheden nooit aan hoger onderwijs zouden zijn begonnen. Zelfs in het publieke leven zijn de voorbeelden daarvan legio.

  Maar we moeten inderdaad af van dat dogma dat iedereen dan maar naar de universiteit moet. Ten eerste zorgt de enorme toename van studenten en het niet-volgen van de hiervoor nodige middelen dat de werking van onze universiteiten onder een enorme druk komt te staan. Je mag niet vergeten dat een universiteit niet enkel een onderwijsinstelling is, maar ook – en even belangrijk – een onderzoeksinstelling. Meer middelen nodig voor het onderwijsluik, betekent minder onderzoek.

  Ten tweede is er de kost van de schare studenten die hoger onderwijs aanvatten, maar nooit een diploma halen. Het inschrijvingsgeld is niet kostendekkend. De kost van een student aan de overheid is een veelvoud van dat bedrag. Om dan nog te zwijgen over de kost voor de ouders.

  Ten derde is er het probleem van de nivellering. Universiteiten en Hogescholen krijgen ondermeer een bedrag per student uit hun overheidsfinanciering. Gelet op de financieel moeilijke situatie en onder het motto dat elke euro er één is, zal een universiteit niet echt geneigd zijn veel studenten reeds na één jaar te laten uitstromen. Hoe hou je er dan zoveel mogelijk aan boord? Inderdaad.

  Dit maakt dat dit specifiek aspect dat Jambon heeft aangehaald, één van de redenen is waarom ik van mening ben dat de financieringswijze door de overheid van onze universiteiten en hogescholen moet herzien worden. Subsidies afhankelijk maken van het aantal studenten is even fout als quota opleggen voor wetenschappelijke publicaties. Hogescholen en universiteiten verdienen van de Vlaamse overheid meer vertrouwen, ergo autonomie.

  Nog een kort woordje over het idee van Antwerps rector Verschoren om bedrijven meer te laten betalen voor het inschrijvingsgeld van studenten. Ik ben daar geen voorstander van. Het focust te veel op universiteiten als een fabriek die gediplomeerden op de arbeidsmarkt brengt. Ten tweede en dat is een terechte opmerking van het bedrijfsleven, is het voor iedereen financieel moeilijk. En ten derde is er in zo’n systeem geen gegarandeerde return voor het bedrijfsleven. Een betere oplossing kan het laten varen van de schroom inzake het bestellen van studies door het bedrijfsleven zijn. Dat kan een belangrijke bron van inkomsten worden voor de universiteit en hogescholen. In het argument dat dit zou leiden tot studies ‘à la tête du client’ geloof ik niet. Een goede controle kan dit perfect opvangen.

 • Krijgsbaan: wat is het nu eigenlijk?

   

  ww sorghvliet.jpgWe weten allemaal dat de Krijgsbaan in Hoboken, tussen de Broydenborglaan en de Sint-Bernardsesteenweg er al jaren abominabel bijligt. En dat is een botte schande. Niet alleen voor de Hobokenaar zelf, maar ook voor iedereen die Hoboken bezoekt. Dit stuk is immers een toegangspoort voor het Zuidersdistrict.

  Het Hobokense college liet vorig jaar weten dat het de vaste ambitie is om dit stuk weg eindelijk van het Vlaams Gewest over te nemen om voor herstellingen niet langer afhankelijk te zijn van het lakse Gewest. Die ambitie werd ook bevestigd in een antwoord van Minister Hilde Crevits op mijn schriftelijke vraag in het Vlaams Parlement. (nr. 609 van 6 februari 2013). Ze liet me er letterlijk weten: “De onderhandelingen met de stad Antwerpen over de overdracht zitten momenteel in een vergevorderd stadium.” Maar omdat ik bijna een jaar niets meer had vernomen, was het tijd voor een nieuwe vraag. (nr. 306 van 18 december 2013). Daarin stelt mevrouw Crevits: “Op een overleg met de administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op 11.12.2013 heeft de stad Antwerpen echter laten weten deze weg niet langer te willen overnemen. Het AWV was hierover verwonderd en vraagt de stad dan ook om dit gewijzigde standpunt schriftelijk te bevestigen.”

  Dan maar een interpellatie aan het Districtscollege om te vernemen waarom men niet meer geïnteresseerd is om de Krijgsbaan over te nemen en er een mooie toegangspoort tot Hoboken van te maken. Antwoord van college voorzitter Kathelijne Toen (N-VA): “Wij zijn nog steeds in onderhandeling om deze gewestweg over te nemen.” Zij had dit antwoord gekregen op het kabinet van Antwerps Schepen Koen Kennis.

  Wat is het nu? Liegt er iemand? Is er een probleem? We zoeken het verder voor u uit. Het bevestigt alleszins wel het volgende: op eender welk niveau… een CD&V/SP.a/N-VA-coalitie werkt niet.

 • Weg met het EU-juk

   

  zaal.JPGGisteren stelde Vlaams Belang zijn verkiezingscampagne voor onder de welluidende slogan: ‘Uw stok achter de deur’. Bij die voorstelling stelde voorzitter Annemans: “De verkiezingen van 25 mei gaan over de vraag of de Vlamingen over hun eigen centen, grenzen en toekomst zullen kunnen beslissen dan wel of deze zal worden bepaald in de ivoren torens van de EU en de door Franstaligen overvleugelde cenakels van de Wetstraat.”

  Dat hij overschot van gelijk heeft, bleek amper enkele uren later. In de commissie Media van het Vlaams Parlement voerden verschillende parlementsleden, waaronder ikzelf, een debat met de minister over de gevolgen van een mogelijke overname door Telenet van aandelen van De Vijver (de eigenaar van de zenders Vier en Vijf).

  Ik bespaar u het lange debat, de geïnteresseerden kunnen het hier lezen. Maar belangrijk om weten is dat de Europese Unie in de weg staat om een eigen televisiebeleid te voeren. Minister Lieten somde verschillende pistes op om de eigen Vlaamse wetgeving eventueel aan te passen in het belang van de kijker. Elke voorstel werd alfsloten met de mededeling dat we het eerst moesten aftoetsen met de Europese richtlijnen, moesten aftoetsen met de Europese Commissie of zelfs toelating moesten vragen aan de Europese Commissie. Om uw eigen regelgeving aan te passen, hé. Zelfbeschikking ammehoela.

  Televisie hoort nochtans thuis onder het luik cultuur. Iets waar subsidiariteit over dient te bestaan als we de oude geest van het Europees verdrag volgen. Vandaag is in de EU niets minder waar. Het economische prevaleert duidelijk in Europa, de ongebreidelde vrije markt is voor hen het belangrijkst en niet de wensen van de lidstaten, laat staan de wens van de bevolking van een lidstaat. Ook de zogenaamde ‘cultuurparagraaf’ in het Europees Verdrag zal hier geen soelaas brengen.

  Wel, van dit Europa moeten we af. Vlaanderen moet de mogelijkheid hebben een eigen mediabeleid te voeren (een eigen beleid tout court trouwens). En dat wordt nu door de EU verhinderd. Dus denk op 25 mei a.s. zeer goed waarvoor u stemt. Wat mij betreft: Leve Europa, weg met de Europese Unie.

 • Reisagentschap Kris Peeters

  vliegtuig.gif“Embedded Journalism” is een begrip dat we vooral leerde kennen tijdens de conflicten die het leger van de Verenigde Staten her en der in de wereld heeft uitgevochten.  Zo nam het Amerkaans leger nauwkeurig geselecteerde journalisten mee naar de strijdgebieden die voor journalisten ontoegankelijk waren. Dit had voor de kwaliteit van het journalistieke werk twee grote gevolgen. Het leger liet enkel de zaken zien die ze wilden laten zien en de betrokken journalisten waren ook niet geneigd zeer kritisch te schrijven over wat ze zagen om maar zeker hun geprivilegieerde status bij het leger niet te verliezen.

  Bestaat er ook een soort “embedded journalism” in Vlaanderen? Het lijkt er wel een beetje op. In antwoord op een schriftelijke vraag verneem ik dat Minister-president Kris Peeters deze legislatuur reeds 21 keer journalisten meenam op zijn dienstreizen.  Daarmee is hij trouwens de topreisagent van journalisten in Vlaanderen. Ingrid Lieten nam 2 keer journalisten mee, Geert Bourgeois 2 keer en Joke Schauvliege 6 keer. Ik geef toe dat daar ook weinig exotische bestemmingen inzitten, zoals 1 dag Keulen. Maar een groot deel zijn toch niet te versmaden tripjes. Bv. 6 dagen Californië, 7 dagen China, 6 dagen Brazilië, 4 dagen VEA en Quatar, 8 dagen India, Japan, Myanmar,… Kortom plaatsen waar je als eenvoudig Wetstraatjournalist niet zo snel terechtkomt. Toch zeker niet gratis.

  Ben ik nu tegen ministers die dienstreizen ondernemen? Niet echt. Ik ben er van overtuigd dat de meeste dienstreizen voor Vlaanderen nuttig zijn of kunnen zijn. Is het belangrijk dat hierover ook in de media bericht wordt? Ja. Maar kan zulks niet opgelost worden met een persmededeling of een persconferentie bij terugkomst van de betrokken minister? Ondanks het feit dat ik geen uitsplitsing van de rekeningen voor journalisten krijg in het antwoord, ben ik toch overtuigd dat mijn suggestie goedkoper is dan 1 tot 10 journalisten een reisje aan te bieden.  Toch zeker, als de regering steevast uitpakt met de mededeling hoe goed ze wel de tering naar de nering zetten.

  Of is er meer aan de hand? Gaat het niet om verslaggeving over de betrokken dienstreis, maar over het gunstig stemmen van journalisten? Een mens met een slecht karakter zou zich deze vraag kunnen stellen.

 • Actieplan Homofobie: gemiste kans

  Homohaat.jpgRecent werd het actieplan tegen homofobie voorgesteld. Bij het “gelijke-kansen-beleid ten aanzien van homoseksuelen en transgenders” heb ik altijd een dubbel gevoel gehad. De bedoeling van de voorstanders is dat homoseksuelen gelijke kansen krijgen. Gelijke kansen zoals iedereen. In die nobele opvatting heb ik het altijd raar geworden dat die voorstanders de homoseksuelen zelf als het ware uit de samenleving lichten, extra aandacht vestigen op hun geaardheid en zelfs aparte evenementen gaan organiseren, zoals de World Outgames die dit jaar in Antwerpen worden georganiseerd. Ik vraag me dan dikwijls af of ze hiermee niet het omgekeerde bereiken van wat hun doelstelling is. Namelijk in plaats van volwaardig lid te zijn van onze verlichte samenleving zoals iedereen, organiseren ze zelf een soort segregatie. Ik heb het eigenlijk nooit goed begrepen. Maar wie ben ik tenslotte?

   

  Waar ik wel in mee ben, is het bestrijden van homohaat en zeker geweld tegen homoseksuelen. Dit steeds toenemend probleem maakt dan ook terecht deel uit van het actieplan homofobie dat deze week werd voorgesteld. Spijtig genoeg vind ik het een gemiste kans. In heel het plan wordt er amper of niet gerept over het feit dat homohaat vooral (niet alleen) uit een deel van bepaalde geloofsgemeenschap komt. Een deel van die gemeenschap die homoseksuelen vergelijkt met varkens (in hun geloof een onrein dier). Een deel van een geloofgemeenschap die ook geen probleem heeft met geweld wanneer het gericht is op “zondaars” en “ongelovigen”. Ik vraag me dan ook af hoe je een probleem als geweld tegen homo’s uit geloofsovertuiging, gaat aanpakken als je het probleem amper durft te benoemen.

   

  Jaren geleden werd in de strafwet geschreven dat racistische motieven een verzwarende omstandigheid zijn bij geweldpleging. Het is misschien een boude vraag, maar is geweld tegen homoseksuelen vanuit geloofsovertuigingen dan minder erg?

 • Politici horen niet thuis in spelprogramma's

  clownsneus.jpgVandaag kreeg ik een e-mailbericht van SBS met de voorstelling van het nieuwe seizoen van 'De slimste mens ter wereld.' Opnieuw maken verschillende politici hun opwachting in het programma. Maar die politici maken zich vaak meer belachelijk dan wat goed voor hen is. Daarmee leggen ze een smet op andere politici die hun job wel serieus nemen. Vandaar dat ik onderstaand antwoord bezorgde aan zowel SBS als aan de andere Vlaamse omroepen.

  Geachte,

   

  Hartelijk dank voor uw e-mailbericht met de voorstelling van jullie ‘nieuwe’ programma “De Slimste Mens Ter Wereld”. Ik wens jullie alleszins veel succes. 

  Maar ik zou - en ik hoop dat u mij dit toestaat – enkele opmerkingen willen formuleren in verband met het opnieuw opnemen van politici in het programma.

   

  Laten we beginnen met de aanwezigheid van de minister van Media, Ingrid Lieten, in het lijstje van kandidaten. Als we de mediaberichten lezen, maar ook onderstaand e-mailbericht bekijken, zullen we het er over eens zijn dat “De Slimste Mens ter Wereld” het paradepaardje wordt van het nieuwe “Vier”. Met andere woorden, het programma wordt het promotiemiddel bij uitstek voor de lancering van “Vier”. Met haar deelname werkt de mediaminister de facto mee aan de promotie van één bepaalde zender. U zal het misschien met me eens zijn dat politici, en zeker de minister voor Media, omzichtig moeten omspringen met de selectie van mediaoptredens, zeker wanneer het gaat om andere programma’s dan informatie- en duidingsprogramma’s. De vraag die zich dan aandient is in hoeverre de deelname van mevrouw Lieten een probleem is voor haar positie als mediaminister, in het bijzonder wat haar neutraliteit betreft. U zal begrijpen dat ik, als nederig oppositielid, niet anders kan dan de minister hierover in het Vlaams Parlement te interpelleren. 

  Maar ook de deelname van andere politici aan uw spelprogramma, is m.i. problematisch. Al jaren woedt de discussie of politici überhaupt aan spelprogramma’s en in het verlengde aan louter entertainmentprogramma’s moeten deelnemen Het verleden heeft aangetoond dat de deelname van bepaalde politici uw programma op een hoger niveau kan tillen en hoge kijkcijfers kan genereren. Maar laten we even eerlijk zijn. Dergelijk succes met politici is eerder de uitzondering dan de regel. Het leeuwendeel van politici die aan spelprogramma’s deelnemen, scheren niet dergelijke toppen. Een totale afgang is vaak hun deel. Het resultaat is dat de betrokken politici dan eerder de rol van veredelde circusclown vervullen. Het hoeft geen betoog dat dergelijke optredens het imago van de politiek eerder kwaad dan goed doen. En het heel wat studies tonen regelmatig aan dat het al zo pover gesteld is met het imago van de politiek.

   

  Ik besef natuurlijk ook dat heel wat politici zelf vragende partij zijn om in dergelijke programma’s te mogen “optreden”. Wel, misschien wordt het tijd om in het belang van het imago van de politiek, en zelfs in het belang van de democratie, die politici tegen zichzelf te beschermen. De politiek en de politici moeten hun “serieux” dringend terugwinnen. Een mogelijkheid is om dit decretaal te verankeren. Ik zou terzake makkelijk een Voorstel van Decreet kunnen indienen en op zoek gaan naar een politiek draagvlak. Maar ik beschouw dit pas als een laatste middel. Ik geloof immers dat een en ander kan opgelost worden door zelfregulering.  

  Daarom zou ik u vriendelijk willen vragen om er bij uw omroep een regel van te maken politici enkel nog uit te nodigen voor informatie- en duidingsprogramma’s. Dit het politieke bedrijf, de politici zelf en de democratie ten bate. Ik ben het er natuurlijk ook mee eens dat SBS niet de enige omroep moet zijn die een dergelijke houding aanneemt. Om die reden stuur ik dit e-mailbericht ook naar de andere Vlaamse omroepen.

   

  Ik hoop dan ook dat u dit voorstel ter harte neemt en dit voorstel zal meenemen in het overleg dat u heeft met de andere omroepen in Vlaanderen.  

  Ik dank u alvast voor uw aandacht.

   

  Met vriendelijke groeten, 

  Wim Wienen

  Vlaams Volksvertegenwoordiger

 • Minister mag cultuurbeleid niet in handen geven van linkse bobo’s

  Joke_Schauvliege.jpgGisteren was er in het Vlaams Parlement een debatje over de ‘verfondsing’ van bepaalde cultuursubsidies. Nu wordt dat deels geregeld door het Kunstendecreet waarbij adviescommissies een advies uitbrengen over de te subsidiëren instellingen en waarbij de minister op basis van de adviezen zelf een beslissing neemt. Dit is ongeveer het systeem in een notendop, want het is nog iets gecompliceerder.

   

  Nu wil de minister die subsidies in een fonds steken waarbij dit fonds autonoom bepaalt wie de subsidie krijgt. Ik ben alleszins voorstander van een evaluatie van het Kunstendecreet. En dit omdat ik er van overtuigd ben dat er een soort Mattheuseffect (dank u prof. Deleeck zaliger) speelt. Ten eerste speelt er in die subsidiesector een ons-kent-ons-sfeertje, maar bovendien gaat het vaak over wie de beste werkingsverslagen, programmaverslagen, e.d; kan schrijven. En dat kan niet de bedoeling zijn. Hierdoor vallen er heel wat kunstenprojecten van de kleinere spelers uit de boot.

   

  Maar het Vlaams Belang is er wel van overtuigd dat de eindbeslissing over wie subsidies krijgt bij de minister moet blijven liggen. Het gaat immers over belastinggeld en dus moet het parlement de minister blijven kunnen controleren of de centen goed worden besteed. Kortom, het primaat van de politiek blijft in deze belangrijk. Daarenboven moeten we ons hoeden dat als er toch ooit fondsen worden opgericht dit geen knusse clubjes van linkse bobo’s worden. Want dan weten we zeker welke cultuurprojecten zeker uit de boot gaan vallen.

   

  Mijn korte stelling die ik hieromtrent vertolkte (ik had maar één minuut) kan je hier bekijken.

 • Eén zwaluw maakt de lente niet

  VRTactie.jpgIemand “Reyerslaat” van maandag gezien? Het was ronduit belachelijk hoe Ecolo-covoorzitter Olivier Deleuze weigerde om samen aan tafel te zitten met gewezen VRT-journalist Reddy De Mey omdat mijn goede vriend Reddy lid is van het Vlaams Belang. Kortom, nog eens een old school-voorbeeld van het Cordon Sanitaire. Wel nieuw was de reactie van presentator Lieven Van Gils. Normaal zorgen reacties als die van Deleuze voor de nodige druk om Vlaams Belangers dan maar uit het programma te weren.

  Niet dus bij Van Gils. Waarvoor ik de man wens te feliciteren. Maar we moeten realistisch blijven. Een zwaluw maakt immers de lente niet. De cijfers van de aanwezigheid van het Vlaams Belang in nieuws- en duidingsprogramma’s zoals als het “Het Journaal”, “Ter Zake”, “De Zevende Dag”, enz… spreken boekdelen. In nagenoeg al deze programma’s scoort het Vlaams Belang qua aanwezigheid minder dan 5 % terwijl het electoraal minder sterke Groen meestal wel de 5 % overstijgt. Partijen als Open VLD en SP.A. komen liefst drie tot vier maal meer aan bod in deze programma’s (gemiddeld tussen de 15 en 20 %) terwijl het Vlaams Belang voor de Vlaamse verkiezingen 15,2 % behaalde.

  Ik zal alleszins in het parlement blijven vechten om hier verandering in te krijgen. De vrijheid van meningsuiting moet de leidraad zijn van de VRT, niet de politieke correctheid. Daarom ga ik mijn voorstel van resolutie betreffende de behandeling van Vlaamse politieke partijen op de openbare omroep in de commissie Media laten agenderen. Het kan niet dat er een  dermate discrepantie is tussen de aanwezigheid van vertegenwoordigers van politieke partijen in verhouding met hun getalsterkte in het Vlaams Parlement. Het is ook duidelijk dat de VRT haar beruchte nota “De VRT en de democratische samenleving” openlijk naar de prullenmand moet verwijzen. Alleen,… nu nog de andere partijen overtuigen.

 • Schooigedrag VRT is onkies

  vrt.jpgGisteren stelde ik in de commissie Media de vraag in hoeverre het wel gepast is dat de openbare omroep, naast haar jaarlijkse dotatie, ook bij andere departementen van de Vlaamse overheid gaat schooien voor centen. De jaarlijkse dotatie van de VRT bedraagt bijna 300 miljoen euro. En de basisopdracht van de VRT is informatie en duiding, educatie en cultuur te brengen voor de kijker en luisteraar.

   

  En zelfs voor die opdracht gaat de VRT schooien bij andere departementen van de Vlaamse overheid zoals Onderwijs. Onderwijsminister Smet geeft immers 220.000 euro voor de realisatie van het programma ‘Mijn kunst is top’ op Ketnet. Het is wat mij betreft een schitterend initiatief, maar voor de realisatie van die kernopdracht dient de toch zeer aanzienlijke dotatie en zijn er geen extra middelen nodig.

   

  En het is erger. Collega Tommelein had een lijstje met nog andere programma’s die door andere departementen werden ondersteund, zoals cultuur, innovatie,… We kwamen al snel aan een som van meer dan 1 miljoen extra middelen die de VRT gaat schooien bij de andere Vlaamse ministers.

   

  In tijden van crisis en de zware besparingen die de Vlaamse regering moet doen, is dit op zijn minst onkies. Onkies dat de VRT schaamteloos jacht maakt op dergelijke budgetten. Maar het is, niet alleen onkies, maar totaal onaanvaardbaar dat Vlaamse ministers, die met hun besparingen de gewone Vlaming pijn doen, het in hun hoofd halen om voor een dergelijke extra financiering te zorgen.

 • Bart De Wever en het ‘zeventigpuntenplan’

  1mei.jpgMinister Freya Van den Bossche heeft een interessante discussie geopend op Twitter in discussie met N-VA-Kamerlid Peter De Decker. Volgens De Decker stromen er maar weinig Vlaams Belangers naar de N-VA, volgens Van den Bossche is elke oud-VB’er in de N-VA er een te veel. Volgens haar zijn de “witte konijnen van de N-VA eerder zwart”.

   

  Het is een boeiende discussie om twee redenen. Ten eerste omdat de N-VA als door een wesp gestoken reageert. Ten tweede omdat de ‘nieuwe’ N-VA’ers zich haasten om uitspraken die ze vroeger deden ofwel ‘te kaderen’ ofwel gewoon te verloochenen.

   

  Het is alleszins geen sterk staaltje van communicatie bij de N-VA als je het mij vraagt. In een reactie stelt Bart De Wever dat de ex-VB’ers die nu op N-VA-lijsten zullen fungeren zeer nauwkerig zijn “gescreend”.Maar hoe nauwkeurig is die screening bij de N-VA dan wel? En vooral, welke maatstaven worden er dan gehanteerd om al dan niet op een N-VA-lijst te komen? Want extreem-rechtsen en racisten zijn dixit De Wever bij de N-VA niet welkom. Mooi zo, Bart. Eindelijk eens iemand van een andere partij die stelt dat het “Zeventigpuntenplan” van ons goede oude Vlaams Blok noch extreem noch racistisch was. Immers, Karim Van Overmeire staat op de derde plaats op de N-VA-gemeenteraadslijst in Aalst. En Karim heeft destijds flink aan dat werkstuk meegewerkt. Als ik me niet vergis, is hij zelfs medeauteur.

   

  Los daarvan, getuigen de reacties van de ex-VB’ers zelf niet echt van sterke communicatie. Zij proberen hun oude uitspraken en schrijfsels op zijn minst te “kaderen” of zelfs te verloochenen. Ze zijn namelijk “veranderd”. Een nieuw soort van revisionisten is duidelijk opgestaan. Maar wat moet de kiezer nu denken van zo’n “verandering”? Wat moet de kiezer denken van een politicus die zijn overtuigingen - die hij te vuur en te zwaard heeft verdedigd - plots laat varen. Als zo iemand dat nu doet, is dan de kans niet onbestaande dat die dat nog eens doet? Is zo’n politicus het vertrouwen van een kiezer waard? Loopt de kiezer dan niet het ongelofelijke risico nog eens bedrogen uit te komen?

   

  Kortom, de reacties op Van den Bossche’s Tweet waren niet echt geslaagd. Waarschijnlijk een offday bij de persdienst van de N-VA.

 • Geen Cordon Sanitaire in de Nederlandse Taalunie

  eerstekamer.jpgSoms ben ik al eens aangenaam verrast. De stijl die in het Vlaams Parlement heerst, is niet altijd de stijl in andere landen. Zo zetel ik bijvoorbeeld in de Interparlementaire vergadering van de Nederlandse Taalunie. Dat is een vergadering samengesteld uit een delegatie van het Vlaams Parlement en een delegatie van de Eerste en Tweede Kamer van het Nederlands Parlement (Staten-Generaal). Deze vergadering handelt in de eerste plaats over het behoud en ondersteuning van de Nederlandse taal.

   

  Gisteren lag in die vergadering een “voorstel van aanbeveling” voor over de ondersteuning van een taal die steeds meer onder druk komt te staan, nl. het Afrikaans. (Voor de mensen die het Afrikaans niet kennen, dat is het Nederlands dat men in Suid-Afrika spreekt.) Het voorstel was van de hand van PVV’er (partij van Geert Wilders) Martin Bosma. Het voorstel werd ook ondertekend door alle Vlaamse fracties die in de IPC Nederlandse Taalunie vertegenwoordigd zijn,… behalve het Vlaams Belang. Ik stelde dan ook op de vergadering dat het voorstel meer gewicht zou hebben (niet letterlijk bedoeld ;-)) als het door alle Vlaamse fracties zou ondertekend worden.

   

  Wat ook gebeurde. Ik kreeg de eer om het voorstel mee te ondertekenen. En het voorstel werd ook nog eens unaniem goedgekeurd. Wat een verschil met Vlaanderen waar elk voorstel van het Vlaams Belang wordt weggestemd, waar het Vlaams Belang nooit de kans krijgt om een voorstel mee in te dienen. Fijn is ook dat op die manier duidelijk wordt dat de PVV en het Vlaams Belang goed kunnen samenwerken. Kortom, de IPC van de Nederlandse Taalunie is een voorbeeld van hoe het kan én hoe het moet. Laat dit voorbeeld een precedent zijn voor Vlaanderen. Weg met het Cordon Sanitaire.

   

  Hieronder kan u het voorstel en de ondertekenaars bekijken.

   

   

  Den Haag, 6 februari 2012

   

   

  Zuid-Afrika heeft sinds 2010 een "intentieverklaring tot nadere samenwerking " met de Nederlandse Taalunie, op grond van de nauwe overeenkomst tussen het Afrikaans en het Nederlands.

   

  De Zuid-Afrikaanse regeringscommissie Gerwel heeft in 2001 uitgesproken dat. Ter handhaving van het Afrikaans in Zuid-Afrika, er in ieder geval twee Afrikaanstalige universiteiten dienen te zijn.

   

  Daarom doet de Interparlementaire Commissie het verzoek aan het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie binnen haar mogelijkheden de Afrikaanse taal actief te ondersteunen.

   

  (Nederland:)

   

  Bosma       - PVV

  Beertema   - PVV

  Biskop       - CDA

  Van der Ham  - D66

  Smeets       - PvdA

   

  (Vlaanderen:)

   

  Kennes       - CD&V

  Verstreken       -CD&V

  Decoene  - sp.a

  Vandaele         - N-VA

  Zamouri       - Open VLD

  Wienen      - Vlaams Belang

 • VRT moet in Brussel blijven

  vrt.jpgDat de VRT een probleem heeft met haar huidige huisvesting is reeds lang geweten. Om die reden werden er ook verschillende pistes bestudeerd om aan de huisvestingsproblematiek iets te doen. Drie pistes werden onderzocht: renovatie van het bestaande gebouw, nieuwbouw ter plaatse en een mogelijke verhuis, waarbij ook de pistes van een verhuis buiten Brussel werden bekeken.

   

  Het begint er stilaan op te lijken dat men opteert voor een verhuis buiten Brussel. Zo liet de Mechelse burgemeester Bart Somers op de nieuwjaarsreceptie van zijn stad duidelijk weten dat de VRT in Mechelen meer dan welkom is. Ook vanuit Vilvoorde werd intussen duidelijk gemaakt dat ook zij staan te springen om de VRT te huisvesten.

   

  Dat de renovatie van het huidige gebouw een veel te hoog prijskaartje heeft, raakt intussen ook steeds meer duidelijk. Maar er blijven dan nog steeds andere opties om de VRT in Brussel te houden. Nieuwbouw op de huidige site of een mogelijke verhuis naar sites binnen de Brusselse grenzen.

   

  In het Vlaams regeerakkoord benadrukt de Vlaamse regering het belang van Brussel als haar hoofdstad. De tekst van het regeerakkoord begint met de zin: “Vlaanderen laat Brussel niet los”. Of verder: “Daarom wil de Vlaamse regering haar band met Brussel, haar hoofdstad, verder versterken.” De Vlaamse regering gaat er in haar regeerakkoord prat op Brussel en de Brusselaars als een volwaardig onderdeel van de Vlaamse Gemeenschap te beschouwen.

   

  De verhuis uit Brussel van de openbare omroep van diezelfde Vlaamse Gemeenschap staat dan ook haaks op het Brusselbeleid van de Vlaamse regering zoals destijds neergeschreven in het regeerakkoord. Brussel is de Vlaamse hoofdstad en de aanwezigheid van de openbare omroep daar heeft meer dan een symbolische waarde. Het toestaan van de verhuis van de VRT uit Brussel zou niet alleen een fout signaal van de Vlaamse regering zijn, maar ook een foute keuze.

 • Geweld op school: Vlaamse regering geen mening

  thumb_450_rechtveiligonderwijs2.jpgOpvallend, maar het lijkt er op dat de Vlaamse regering in het algemeen en de minister van Onderwijs, Pascal Smet in het bijzonder geen mening heeft over het toenemend geweld op leerkrachten. Bij het begin van het schooljaar konden we het bericht lezen dat meer dan 30.000 leerkrachten bij Ethias een bijkomende verzekering hadden afgesloten tegen geweld op hun persoon.

   

  Ik achtte het dan ook nuttig om minister Smet hierover enkele vragen te stellen. Vragen zoals waar geweldplegingen tegen leerkrachten zich vooral voordoen, zowel geografisch als qua net als qua onderwijstype, en vooral wat er aan moest gebeuren.

   

  In zijn antwoord kwam Smet niet verder dan te stellen dat de bijkomende verzekering tegen gewelddaden overbodig is. De leerkrachten zijn volgens hem voor zulke zaken gedekt door de verzekering die de scholen dienen af te sluiten in het kader van CAO IX. Over hoeveel gewelddaden tegen leerkrachten, waar het geweld het meest voorkomt en wat er aan dient gedaan worden, stelt Smet dat hij geen cijfers terzake heeft of geeft hij geen antwoord.

   

  Pijnlijk, maar de Vlaamse regering is niet geïnteresseerd in het feit dat er een toename is van geweldplegingen op leerkrachten. De Vlaamse regering laat terzake de leerkrachten aan hun lot over.

 • Help me, Bart De Wever

  Bart De Bever.jpgWie had het ooit kunnen denken? Bart De Wever kan een bijdrage leveren aan mijn mentale gezondheid. Met veel plezier heb ik zijn column “zorg voor onderwijs: van alle tijden” in De Standaard van vandaag gelezen. En ik ben het in grote lijnen met de inhoud eens. Het komt er in zijn column eigenlijk op neer dat onderwijs, dat opvoeding onmogelijk is zonder het aanwenden van gezag. Daarmee gaat hij regelrecht in tegen minister Smet die enkel geïnteresseerd blijkt in het aanpassen van het onderwijs aan de kinderen. En om een en ander kracht bij te zetten citeert hij Bint, uit de gelijknamige roman van Borderwijk. (Dank voor de lectuurtip, Bart.) Daarin zegt schooldirecteur Bint: “Ik eis van de leraar dat hij zich niet inleeft in het kind, dat hij niet daalt. Ik eis van het kind dat het zich inleeft in de leraar, dat het klimt.” Nu, Bart gaat niet zo ver om dat volledig te onderschrijven (ik ook niet trouwens). Hij stelt wel dat de waarheid waarschijnlijk in het midden ligt, maar dat de bijsturing eerder in de richting van Bint moet dan in de richting van Smet. Inderdaad.

   

  Hoe kan Bart nu een bijdrage leveren in mijn mentale gezondheid? Wel, door dergelijke zaken ook eens een keer in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement te komen vertellen. Want zulke zaken hoor je daar niet. Ook niet uit de monden van de vertegenwoordigers van de N-VA. De onderwijscommissie, en ik kan wat vergelijken, moet zowat het meest politiek-correcte clubje van het hele parlement zijn, waar Orwelliaanse newspeak standaardtaal is. Buiten de politiek-correcte lijntjes kleuren wordt er op gekreun en gezucht onthaald waarbij een volgende spreker onmiddellijk laat weten dat ze niet eens WIL reageren op de “buiten-de-lijntjes-kleurder”. Schitterende debatten zijn het daar.

   

  Hoewel, Bart hoeft het niet eens zelf te komen doen. Ik weet en respecteer dat hij een drukbezet man is. Maar dat hij dan op zijn minst zijn N-VAers in die commissie diets maakt dergelijke meningen wel degelijk te uiten in plaats van mee te lopen in de wedstrijd voor de titel van “meest politiek-correcte commissielid”. Waarvoor mijn dank.

 • Ze werken voor jou

  Vlaams Parlement.jpgOp 26 september a.s. komt er een nieuwe website online, nl. www.zewerkenvoorjou.be. Op de site gaan drie ex-onderzoekers van de UA nagaan welke parlementsleden hun job naar behoren vervullen en welke er met de pet naar gooien. Toen ik het pas las, was ik laaiend enthousiast. Iedereen die me kent of die me wat volgt, weet dat ik van dat soort onderzoeken helemaal geen schrik moet hebben. Van mij mocht dit al twee jaar geleden ingevoerd worden. Ik hou wel van wat gezonde competitie.

   

  Na een nachtje slapen en een reflectiemoment, ben ik nog steeds pro – iets is beter dan niets – maar ben ik toch minder enthousiast. En dit om twee zaken: hoe is dit meetapparaat samengesteld en wat zullen de reacties van de parlementsleden zijn?

   

  Laten we met het eerste beginnen. Dat ligt me als socioloog na aan het hart. Ik vraag me af of er genoeg wegingsfactoren zijn opgenomen. Ik geef een voorbeeld. De onderzoekers gaan ook de aanwezigheden in commissie opvolgen. Maar geen enkel parlementslid is hetzelfde. Zo zijn er parlementsleden die vast lid zijn van één commissie. Die kunnen met de vingers in de neus hun 100% aanwezigheid halen. Maar wat doe je met leden die door omstandigheden of door de grootte van hun fractie genoodzaakt zijn vast lid te zijn van vier commissies. Voor de laatste categorie is het quasi onmogelijk om 100% aanwezigheid te halen. Zo worden eigenlijk de hardere werkers gestraft. Houdt het onderzoek daar rekening mee?

   

  Ze gaan ook het aantal gestelde vragen monitoren. Heel goed, maar geen enkele vraag is dezelfde. Er zijn vragen waar je echt het beleid mee doet bijsturen, er zijn vragen die zelfs mijn 10-jarige zoon zou kunnen stellen. (Niet dat het gene slimme is, dat is hij zeker wel, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel.) Wordt ook dat in rekening gebracht in het onderzoek? En zo kan ik nog wel wat voorbeelden aanhalen die moeilijk zijn om in een dergelijk onderzoek op te nemen. Het perfecte onderzoek bestaat immers niet.

   

  Maar het laatste voorbeeld laat me naadloos aansluiten bij mijn tweede opmerking: wat gaat het effect zijn in het parlement zelf? Ik kan me er iets bij voorstellen. Sinds elke legislatuur een paar kranten het “rapport van de parlementsleden” brengen, is er een ware “streepkescultuur” ontstaan. Elke vraag, elk initiatief, hoe weinigzeggend, hoe inhoudsloos ook, zal het aantal opkrikken. Nu al is het quasi een sport geworden om een schriftelijke vraag zo op te stellen dat je ze aan alle ministers kan indienen. Resultaat: met één klein initiatief 9 “streepkes”. Ik denk dat de lancering van deze website zeker zal leiden tot meer werk voor de medewerkers. Die zullen uit elke krant een X-aantal vragen of initiatieven moeten distilleren. Interessant of niet, voldragen of niet, … “streepkes” halen wordt de boodschap. En als dat gebeurt, schiet dit mooie initiatief zijn doel volledig voorbij. Meer nog, dan haalt dit onderzoek het niveau van het parlement naar omlaag.

   

  Maar soit, zoals ik al zei, ik blijf het initiatief eerder genegen al zal het model al snel op wat tekortkomingen stoten en negatieve gevolgen genereren. Maar iets is beter dan niets om de kiezer eindelijk eens te informeren over wat we daar nu allemaal uitsteken.

 • Hobokens en Vlaams industrieel erfgoed: de Charlesville

  Charlesville.jpgBlijkbaar is het voor de stad Antwerpen (financieel) onmogelijk om de laatste nog bestaande Congoboot Charlesville naar Antwerpen te krijgen. Volgens onze goede vriend Ludo Van Campenhout past het schip ook niet in het project rond de Red Star Line. Nochtans is er een actiegroep die zich reeds twintig jaar inspant om dit schip naar Antwerpen te halen. En terecht.

   

  De Charlesville is immers een belangrijk deel van ons industrieel erfgoed. Het schip, meer dan 150 meter lang, werd in Vlaanderen op de - inmiddels ook ter ziele gegane - scheepswerf in Hoboken gebouwd. De Charelsville was tientallen jaren een belangrijk schip in de verbinding tussen Matadi en Antwerpen. Op die manier speelde het schip uiteraard ook een rol in onze welvaart. Intussen is het schip gedegradeerd tot jeugdherberg in de Duitse havenstad Rostock.

   

  cockerill Yards.jpgMisschien stellen sommige de vraag: “Wat bezielt Wienen nu om voor het behoud van iets te ijveren dat symbool staat voor het oude Belgique à papa en symbool staat voor de onderdrukking van de plaatselijke Congolese bevolking?” Wel,  ik zie het anders. Ten eerste ben ik geen beeldenstormer. België verdwijnt voor mij liever vandaag dan morgen. Maar betekent dit dat we daarom 180 jaar geschiedenis – met al zijn facetten in architectuur, kunst, erfgoed,… - moeten doen verdwijnen? Maar er is voor mij een belangrijkere reden. Het schip is gebouwd in Hoboken en is een voorbeeld van onze rijke scheepsbouw in Vlaanderen. Het is een product van Vlaamse handen. Dus voor mij het bewaren waard.

   

  Het schip zou in Vlaanderen een pronkstuk kunnen zijn van ons rijk industrieel erfgoed. Voor mij persoonlijk hoeft het schip niet in Antwerpen-centrum te liggen. Het zou evenzeer een plaats kunnen krijgen in Hoboken. Aangemeerd in de buurt waar de scheepswerf was waar het schip het levenslicht zag. Op die manier zou men evenzeer in het project kunnen verwerken dat er in Hoboken een zeer belangrijke scheepswerf was. Vandaar dat ik vandaag een schriftelijke vraag aan de Vlaamse regering heb gesteld om op zijn minst te onderzoeken of een dergelijk project mogelijk is.

 • VRT: SP.a is baas in de Vlaamse regering

  Lieten-De Preter.jpgGirlpower. Zoveel is duidelijk als we naar de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT kijken. Sandra De Preter (CEO VRT) en Vlaams minister Ingrid Lieten hebben alles binnengehaald wat ze maar wilden. Waar waren de CD&V- en N-VA-ministers toen deze beheersovereenkomst op de Vlaamse regering werd besproken? Even gaan plassen?

   

  Zo lijkt het wel. Alle desiderata zijn gehaald. Na de zware besparingsronde wilde de VRT meer geld. En ondanks de besparingen en de extra belastingen die elke Vlaming voelt, wordt de basisdotatie verhoogd met 18 miljoen euro. Daarbovenop mogen ze nog eens 6,5 miljoen extra sponsoring uit de markt halen. Kwestie van de commerciële omroepen (die reclame als enige bron van inkomsten hebben) extra pijn te doen. Door dit toe te staan bewijst Lieten dat ze geen minister van Media is, maar louter en alleen minister van de VRT. En waar zit de CD&V? Vergis ik me nu, maar ik heb de mediaspecialist van die partij horen verklaren dat de dotatie in de buurt van de huidige dotatie moest liggen. Dit is behoorlijk hoger. De VRT kan nu jaarlijks op meer dan 21 miljoen extra middelen rekenen. De ‘tering naar de nering zetten’ bij de VRT was dus maar van zeer korte duur.

   

  De VRT mag ook een derde net starten om Canvas en Ketnet te ontdubbelen. Hallo, CD&V en N-VA? Schreven jullie niet in een resolutie dat dit enkel kon na een onderzoek naar de haalbaarheid, wenselijkheid en betaalbaarheid van zo’n derde net? Waar zijn de objectieve bewijzen dat het haalbaal en betaalbaar is? Flink laten rollen door de SP.a, zeg ik dan. En zo’n derde net is trouwens overbodige luxe. Kijk maar eens naar de +zenders van de VRT. Daar zie je het overgrote deel van de tijd de tekst “Geen uitzending”. Wat gaan ze dan op het derde net brengen? De VRT zegt het zelf… herhalingen van de laatavonduitzendingen van Canvas. Is daarvoor een derde net nodig? Neen, het enige doel is de commerciële zenders de duivel aandoen en hun marktaandeel veiligstellen. Concurrentie aan andere omroepen aandoen, is m.i. niet de taak van een openbare omroep.

   

  Ook de streefcijfers voor voor allochtonen zowel op als achter het VRT-beeldscherm vallen slecht bij mijn fractie. Dergelijke cijfers leiden altijd tot discriminatie. Of men het nu positieve discriminatie noemt of iets anders. Discriminatie blijft discriminatie en de Vlaming is de dupe van dit ostracisme.

   

  Daar waar het Vlaams Belang altijd gepleit heeft voor het focussen op de kerntaken, gaat nu de Vlaamse regering diezelfde kerntaken van de VRT uitbreiden. Zo mag de VRT onder het credo ‘vrijheid-blijheid’ zich vol smijten op het internet. De geschreven media zullen het graag horen.

   

  Kortom, voor het Vlaams Belang is dit de beheersovereenkomst van de schande. Er wordt in niets rekening gehouden met de standpunten van het Vlaams Parlement (waarom al dat werk dat we gestoken hebben in hoorzittingen, resoluties…?), de markt wordt zwaar verstoord (zo jaag je de Vlaamse omroepen in buitenlandse handen), de belastingbetaler mag opdraaien voor een duurdere VRT,… Dit is duidelijk niet de beheersovereenkomst van de Vlaamse meerderheid. Dit is de beheersovereenkomst van de SP.a. Wie nog twijfelde wie er op het Martelarenplein en op de Reyerslaan baas is, weet het nu wel.

 • Vlaams republikeins front

  11 juli 2011.jpgBart De Wever heeft terecht de nota Di Rupo afgeschoten. Een meer dan logische beslissing. De nota zorgt er voor dat de Vlaming nog meer moet betalen aan het Zuiden van het land dan nu al het geval is. In ruil wordt de tweetaligheid in Brussel afgeschaft en maakt Di Rupo van Brussel een volledig Franstalige stad. Als klap op de vuurpijl krijgen de inwoners van de zes faciliteitengemeenten inschrijvingsrecht in Brussel. Met andere woorden de uitbreiding van Brussel zou de facto een feit worden.

   

  Maar zoals ik al zei. Bart De Wever blijft met koudwatervrees zitten. Nog steeds is hij bereid deel te nemen aan een Belgische regering. Nochtans heeft het afgelopen jaar (en ook de voorgaande jaren) voldoende aangetoond dat er geen federale regering meer mogelijk is. Bart moet zijn koudwatervrees overwinnen en kiezen voor de enige juiste oplossing, de ordelijke opdeling van België. Hij moet kiezen voor wat er in het N-VA-programma staat, nl. de onafhankelijke Vlaamse republiek.

   

  En is er geen mooiere dag om die keuze te maken dan 11 juli? Want het is duidelijk dat België geen toekomst meer heeft. België is een stuk van ons verleden. Waarom nemen we in het Vlaams Parlement niet zelf het heft in handen. Om de woorden van Gaston Geens te parafraseren: “Wat we zelf doen, doen we beter.” Het Vlaams Parlement moet de Vlaamse toekomst in eigen handen nemen en een soevereiniteitsverklaring opstellen. Dan is de splitsing een feit en kunnen de Franstaligen niets anders meer dan te onderhandelen over de effectieve boedelscheiding. Laten we hopen dat Bart De Wever (en ook de N-VA) na een eerste logische beslissing ook dat enige logische besluit maakt. Vlaanderen onafhankelijk. Op naar een Vlaams Republikeins Front.

 • VB heeft nut en Vlaamse meerderheid hangt met haken en ogen aan elkaar

  Vlaams-Parlement-Plenaire-vergadering.jpgHet was me wat, die woensdagnacht in het Vlaams Parlement. Ik schrijf dit stuk nadat ik inmiddels ook de meeste commentaren op de gebeurtenissen heb gelezen. Waarover gaat het? CD&V (en deel) en SP.a keurden een nieuw kiesdecreet goed waarmee het aantal provincieraadsleden wordt gereduceerd en waaruit het invoeren van een kiesdrempel op verzoek van het Vlaams Belang is verdwenen. Het Vlaams Belang leverde in ruil de nodige tweederde meerderheid.

   

  De commentaren achteraf waren opvallend. Het Cordon Sanitaire was geschonden, de N-VA speelde onder één hoedje met de fascisten, het was een slecht decreet op voorhand,…

   

  Wat ik quasi nergens lees of hoor, is het volgende. Het Vlaams Belang heeft wel degelijk nut en is een volwassen partij. Want, de VLD wilde de tweederde niet leveren. Wij wel, op voorwaarde dat de kiesdrempel uit het decreet ging. Daar werd voor gezorgd, dus hield ook het Vlaams Belang woord. Dat nieuwe partijen niet met een kiesdrempel worden geconfronteerd is dus een verwezenlijking van het Vlaams Belang (NUT). En we zijn een partij die zijn woord houdt. Een gemaakte afspraak is een gemaakte afspraak (VOLWASSEN)

   

  Twee, er is een enorme verdeeldheid in de Vlaamse regering en er is een diepe verdeeldheid binnen de CD&V. Het was woensdagnacht duidelijk dat de N-VA het stilaan gehad heeft met de oekazes van de SP.a. De kiesdrempel was enkel een verzoek van de SP.a. Toen die drempel dankzij het Vlaams Belang eruit ging, werd er geopperd dat de meerderheid tegen het eigen decreet van minister Bourgeois moest stemmen. Dat was er voor Bart De Wever teveel aan. Ik heb hem nog nooit zo zien hameren op het feit dat er gestemd moest worden. Wat ook de gevolgen voor de meerderheid zouden zijn... Als men moe is, is men blijkbaar eerlijker. De N-VA is de SP.a in de Vlaamse regering kotsbeu en zou ze liever inruilen voor een ander.

   

  Blijft er nog de verdeeldheid in de CD&V. Daar weten ze het niet zo goed. De meesten hebben de traditie om te blijven regeren ook al hangt de regeringsploeg met haken en ogen aan elkaar. ‘Zich kapot regeren’ is die club niet vreemd. Voor anderen was het verzoek om tegen het eigen decreet te stemmen ook een brug te ver. Sommigen wilden de kiesdrempel, anderen niet. Bij koorddansen is evenwicht cruciaal. Een verkeerde beweging en ge tottert naar beneden. Dat was het geval bij de CD&V die nacht.

   

  Hoe moet het nu verder? Spijtig genoeg zit er veel waarheid in het spreekwoord: “De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.” Intussen is iedereen uitgerust en afgekoeld en zal deze regering nog wel wat voortdoen. Een heel slechte zaak voor Vlaanderen. Deze ploeg heeft nood aan verse zuurstof. Maar het is tijdelijk. Op dus naar het volgende incident.

 • Royalisten bij de N-VA?

  UPDATE: Bekijk ook http://www.youtube.com/watch?v=OrwvmSZkwps 

   

   

  albert II.jpgEen oud decreet van 1977 bepaalt dat straatnamen, namen van pleinen en lanen door een gemeente enkel kunnen gegeven worden aan natuurlijke personen wanneer ze overleden zijn. Eén paragraaf verder maakt het decreet daar een uitzondering op. Leden van de Koninklijke familie kunnen ook bij leven een straat naar zich genoemd krijgen.

   

  Mijns inziens is dat een discriminatie tussen de gewone mensen en mensen die door het lot deel uit maken van de familie Van België. En vermits ik tegen discriminatie ben, vond ik het nuttig een Voorstel van Decreet in te dienen om deze grove discriminatie uit de wereld te helpen.

   

  Groot was mijn verbazing dat dit voorstel in de commissie Binnenlands Bestuur met enthousiasme werd weggestemd door de heren Willy Segers en Lieven Dehantschutter. Beiden zijn lid van de partij N-VA waarvan ik dacht dat ze op republikeinse leest geschoeid was. Zitten er dan royalisten in de N-VA? Of is deze partij het intussen gewoon geworden van slaafs de meerderheid te volgen in plaats van haar Vlaams-nationale overtuiging te volgen? Erg eigenlijk als je weet dat zelfs Groen en Open VLD niet tegen het voorstel hebben gestemd.

 • Pensioenfonds VRT is een ramp

  vrt.jpgOver wanbeleid van de Vlaamse regering gesproken. Toen de VRT destijds werd omgevormd tot een nv van publiek recht, was het ook de bedoeling dat de statutaire medewerkers uitdoven en het personeelsbestand op termijn zou bestaan uit contractuelen. Dat is ook de reden dat de VRT twee pensioenfondsen heeft. Eén voor de contractuelen en één voor de statutairen.

  Met het pensioenfonds contractuelen is er geen probleem. Maar dat van de statutairen is een ramp. En het is de Vlaamse regering die voor dat laatste fonds ook verantwoordelijk is. Door slecht bestuur, ondermeer door slechte beleggingen, zou de dekkingsgraad van het fonds statutairen slechts tussen de 31% en 42% bedragen. Op korte termijn is er geen probleem met de uitbetaling van de pensioenen, maar dat kan dus snel veranderen als er niets wordt gedaan. Het te financieren bedrag om tot een dekking van 100% te komen bedraagt om en bij de 500 miljoen euro. Voor wie nog graag in Belgische frank rekent, is dat meer dan 20 miljard.

  Helemaal te gek is het dan dat de bevoegde minister op mijn interpellatie terzake niet eens kan of wil antwoorden. Kortom, ze staat er bij en kijkt er naar. Ik ga mijn goede collega Carl Decaluwé van de CD&V nog moeten geloven. Lieten is de slechtste minister op media ooit en het ontbreekt haar totaal aan visie. Verantwoordelijkheid opnemen? Niks daarvan.

  Ik heb dan maar een motie ingediend om de regering aan te zetten onmiddellijk een structurele oplossing uit te werken en middelen te voorzien in de komende begrotingen. Alleen moet ik ze nu nog gestemd krijgen… Hallo Carl, hallo Bart en Bart, hallo Jürgen, hallo Wilfried? Zijn jullie ook bekommerd om het pensioen van de VRT-medewerkers?

 • Quid VRT?

   

  SBS.jpgDe kogel is door de kerk. De Vijver (het moederbedrijf van het productiehuis Woestijnvis) heeft met de hulp van Sanoma de Vlaamse SBS-zenders VT4 en VijfTV overgenomen. Er zijn heel wat positieve aspecten aan die overname. Ten eerste komen de twee televisiezenders in Vlaamse handen. En dan nog in handen van een bedrijf dat ervaring heeft met het maken van kwaliteitsvolle Vlaamse programma’s.

   

  Ik denk dus dat de Vlaamse televisiekijker geen schrik moet hebben dat er veel buitenlandse pulp op de zenders zal worden gebracht, wat het risico bij een overname door een buitenlandse groep was. En bij VT4 en VijfTV hadden ze intussen ook al door dat ze met een Vlaamse programmatie veel beter scoorden. De Vlaamse televisiekijker kan er enkel gelukkig om zijn.

   

  Ook voor de productiehuizen kan het een voordeel zijn. De concurrentie tussen de omroepen zal immers verhogen want met de overname is quasi zeker afgelopen met het ‘kleine broertje’ VT4 en VijfTV, waar men in televisieland al eens smalend over deed. De dynamiek die er zal ontstaan zal de bestellingen bij de productiehuizen hopelijk de hoogte injagen. En het komt ook de concurrentie tussen de grote mediagroepen ten goede. Immers, na in het verleden de trein gemist te hebben, is nu ook Corelio in de televisiewereld actief.

   

  Blijft de vraag: Quid VRT? CEO Sandra De Preter was een van de eersten om Wouter Vandenhaute te feliciteren met de acquisitie, maar ik vermoed dat ze aan de Reyerslaan niet echt een vreugdedansje hebben gemaakt. De VRT-hofleverancier wordt nu een geduchte concurrent voor de openbare omroep. Het zal bij de VRT zeker knagen dat Vandenhaute en co goed hun boterham bij de VRT hebben verdiend en zo zijn geworden tot wat ze nu zijn. Dit is voor alle duidelijkheid geen verwijt aan Woestijvis die door hun creatief en kwaliteitsvol werk hebben afgeleverd, maar je kan je wel vragen stellen bij de mensen die indertijd voor de VRT het exclusiviteitscontract hebben onderhandeld en bereid waren diep in de belastingsbuidel te tasten.

   

  Intussen heeft de VRT aangekondigd verschillende scenario’s klaar te hebben om met deze nieuwe situatie om te gaan. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Is het immers de bedoeling van de VRT om de concurrentie vol aan te gaan? Voor mij kan dat nooit de bedoeling zijn. Dat past ook niet in de openbare opdracht van de VRT. Ik dacht dat er in de mediacommissie een breed draagvlak was voor een VRT die zich onderscheidt van de andere zenders en dus meerwaarde heeft in plaats van een loutere concurrent te zijn.

   

  Ook de reactie van minister Lieten op de overname stemt met terzake niet gerust. Ze stelde dat de VRT creatief moet inspelen op het gewijzigde medialandschap. Maar wat betekent dat? Lieten stelde ook – toen men opwierp dat de VRT niet over print beschikt in tegenstelling tot De Vijver – dat de VRT vol diende in te zetten op haar digitale platformen. Wat bedoelt ze daar concreet mee? Moet de VRT de concurrentie met kranten- en weekbladensites aangaan? En zo ook die businessmodellen in de vernieling rijden? De uitgevers zullen lachen. Voor mij kan ook dat geenszins de bedoeling van een openbare omroep zijn.

   

  Kortom, is het de bedoeling van Lieten om de krijtlijnen waarbinnen de VRT dient te opereren te verleggen en het speelveld uit te breiden. Ik ben daar geen voorstander van. De VRT moet zich focussen op zijn kerntaken en het onderscheid met de anderen maken.

 • Te veel eieren onder de VRT

  Londen HOC.jpgHet is misschien een rare titel op slechts enkele weken voor Pasen. Maar afgelopen week heeft aangetoond dat werkbezoeken wel degelijk nuttig zijn om wat nieuwe inzichten op te doen. Afgelopen donderdag en vrijdag was de commissie Media van het Vlaams Parlement te gast bij respectievelijk de BBC en bij de voorzitter van de Mediacommissie van het Britse Lagerhuis, Mr. Whittingdale.

   

  Na wat we daar te horen hebben gekregen, kan je niet anders dan vaststellen dat we in Vlaanderen te veel eieren leggen onder onze openbare omroep, VRT. Als je hier in de parlementaire commissie een kritische vraag wil stellen over de VRT, moet je bij wijze van spreken, eerst je geloofsbelijdenis – “Ik ben voorstander van een sterke openbare omroep.” – afleggen om neerbliksemen te vermijden. In Groot-Brittannië bestaat die schroom niet. Daar is de missie van een openbare omroep duidelijk omschreven. Eén van de missies van de BBC is ten dienste staan van de natie. Elke vraag van de vertegenwoordigers van de natie wordt daar dus als terecht beschouwd. Daar zijn geen verontschuldigingen nodig zoals ik te vaak hoor wanneer leden van de meerderheid de VRT kritisch bekijken. Hopelijk heeft elk lid van onze commissie vrijdagochtend goed naar John Whittingdale geluisterd. Het kan enkel het debat over de openbare omroep in het Vlaams Parlement ten goede komen.

   

  En nog zo’n mooie. Het controleorgaan van de BBC is de BBC-Trust. En als die BBC iets nieuws wil lanceren, bv. een nieuwe technologie of een BBC News-app., moeten ze de toestemming van die Trust krijgen. En vooraleer de Trust zich uitspreekt, worden er twee studies uitgevoerd. Een studie of de nieuwe toepassing wel degelijk het publieke belang dient en een tweede (uitgevoerd door regulator Ofcom) die nagaat of de nieuwe toepassing niet markt verstorend werkt. Dan pas kan het licht op groen worden gezet.

   

  Wat een verschil met de VRT die handelt volgens het principe ‘Vrijheid, blijheid’. In Vlaanderen lanceert de VRT nieuwe toepassingen als het er zin in heeft. Met het publieke belang wordt er geen rekening gehouden, met eventuele marktverstoring nog minder.

   

  Kortom, een leerrijke tweedaagse. Ik ben eens nieuwsgierig of we van de leerrijke zaken iets gaan terugvinden in de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. Ik zal alleszins een paar suggesties doen aan de Vlaamse Regering.

 • Geen moslim-tv op de VRT!

  moslimtv.jpgEind vorig jaar keurde de Vlaamse regering het besluit goed om de Moslim Televisie- en Radio-Omroep te erkennen in het kader van de ‘uitzendingen door derden’ op de VRT. Kortom, de Vlaamse regering werkt verder aan een islamitische zuil in Vlaanderen en maakte het dus mogelijk dat er vanaf dit jaar islamitische radio- en tv-uitzendingen te horen en te zien, zouden zijn op de openbare omroep VRT. Geluk bij een ongeluk is dat men het bij de Moslimexecutieve niet eens wordt over wat er te zien of te horen moet zijn.

   

  En er is een nieuwe meevaller. De Moslimexecutieve is eigenlijk niet meer erkend sinds 2008. De executieve moest het dan stellen met een tijdelijke erkenning van zes maanden die gegeven werd via een KB van de minister van Justitie. En nu dreigt de minister van Justitie, Stefaan De Clerck ermee de Moslimexecutieve niet langer te erkennen.

   

  Maar wat zijn hiervan de gevolgen voor de erkenning van de Moslim Radio en Televisie? De aanvraag voor ‘uitzendingen door derden’ bij de VRT werd gedaan door de Moslimexecutieve. Kan die erkenning van de moslim-tv nog overeind blijven nu de aanvrager niet langer erkend is? Ik heb dan ook vandaag die vraag aan de Vlaamse minister van Media ingediend. In de commissie zal ik dan ook een stevig pleidooi houden om de erkenning van de Moslim Televisie- en Radio-Omroep onmiddellijk in te trekken.

 • Vlaamse fictie is een plicht voor de VRT

  vlees en bloed.jpgVanmorgen handelde het in het programma ‘Peeters en Pichal’ over hoe belangrijk Vlaamse fictie al dan niet is. En dit ook in het kader van de besparingen bij de VRT. Want, stelt men steeds, minder geld bij de VRT is minder geld voor de producenten van fictie van eigen bodem.

   

  Wel, die insteek snap ik niet. Het is niet omdat de VRT moet besparen dat de Vlaamse fictie moet afgebouwd worden. De fictie die Vlaamse producenten afleveren is niet alleen zeer kwaliteitsvol, het wordt ook druk bekeken. Onze creatieve beeldsector haalt een hoog niveau. En ja, dat kost ook geld. Maar dat mag geen vrijbrief zijn om de dotatie van de VRT dan maar te gaan verhogen.

   

  Het is immers niet door aankoop van Vlaamse fictie dat de openbare omroep in de financiële problemen is gekomen. Dat is louter te wijten aan het cowboybeleid van enkele jaren geleden. En, heel belangrijk, er zijn heel wat andere besparingen bij aan de Reyerslaan mogelijk. Bij de VRT moet men zich dringend eens terug gaan focussen op de kerntaken. En een van die kerntaken is het versterken van de Vlaamse identiteit. En hoe kan dat beter dan met de prachtige Vlaamse fictie die de Vlaamse productiehuizen leveren. Vlaamse fictie is een plicht voor een openbare omroep van de Vlaamse Gemeenschap. Besparingen of niet.

 • Hoboken (ook de andere districten) kan het eigen wapenschild behouden

  wapenschildhoboken.jpgIn mijn post op deze blog op 9-02-2010 kon u al lezen dat ik er voorstander van ben dat de districten de mogelijkheid moeten hebben om hun oorspronkelijke wapenschild en hun oorspronkelijke vlag te behouden. Ik had daar dan ook een voorstel van decreet voor ingediend. In de post op deze site van 16-04-2010 kon je dan weer lezen dat ook de meerderheid een gelijkaardig voorstel had ingediend. Herinner u het stukje onder de titel “Liesbeth ‘Pikkendief’ Homans’.

   

  Intussen is de kogel door de kerk. De werkzaamheden in de commissie zijn afgerond en gisteren werd het voorstel van decreet van Homans (het mijne werd immers weggestemd in commissie) in plenaire goedgekeurd. Dit betekent alleszins goed nieuws voor Hoboken. Daar wilde men het oude wapenschild en vlag behouden. Eens het decreet is gepubliceerd in het Staatsblad, is dat dan ook perfect mogelijk.

   

  Het is natuurlijk spijtig dat mijn voorstel het niet gehaald heeft en dat de meerderheid zo flauw was vast te houden aan een akkoord dat meer dan 20 jaar oud is, een akkoord dat is gesloten door partijen die intussen niet meer bestaan over een partij die niet meer bestaat. Zeker wetende dat het initiatief dan nog van de N-VA komt die bij haar stichting duidelijk stelde tegen het cordon sanitaire te zijn.

   

  Maar soit, daar leer je mee leven. Het is duidelijk dat in dit dossier het Vlaams Belang de voortrekker was en dat het de meerderheid was die ons voorstel botweg heeft overgenomen. Het is dus een pluim die we ook op onze hoed mogen steken. En ik zeg altijd maar, het heeft geen belang welke kleur de kat heeft, als ze maar muizen vangt. De natuurlijke vader van dit decreet is tevreden.

 • VRT voert quota in voor vrouwen en “gekleurde” mensen

  Fre allochtonen.jpgHet is zover. De openbare omroep VRT voert quota in aangaande de aanwezigheid van vrouwen en ‘gekleurde’ (sic) mensen op hun televisiezenders. Zo wil men een derde vrouwelijke gezichten in Terzake en het Journaal, twaalf procent "gekleurde" gezichten op Eén en op Canvas zelfs 20 procent. De drie netten moeten die op korte termijn behalen. Over het invoeren van quota bij de VRT is er al meer gesproken, maar het is de eerste keer dat de VRT dat op een dergelijke manier invoert. Om Eén een vrouwelijker gezicht te geven, moet 40 procent van de gasten of presentatoren van de talkshows (De Laatste Show en De Zevende Dag) vrouw zijn en 12 procent gekleurd. Zusterzender Canvas moet zelfs tot 20 procent “gekleurde gezichten” op het scherm krijgen.

   

  Het is duidelijk dat politiek-correcte waanzin bij de VRT ‘alive and kicking’ is. Het opleggen van quota leidt quasi altijd tot discriminatie en anti-Vlaams racisme. In hun drang om de quota te halen zullen ongetwijfeld bekwame presentatoren, acteurs,… sneuvelen omdat ze niet de juiste kleur of geslacht hebben. Je zal maar een bekwame blanke, mannelijke presentator zijn. In die zin is het trouwens maar de vraag of door het invoeren van die quota de kwaliteit en dus de geloofwaardigheid van de openbare omroep hieronder niet zal lijden.

   

  Protest tegen die praktijk moet. Ik kan dan ook niet anders dan aanstaande woensdag mediaminister Lieten hierover in plenaire te ondervragen. En als ze bij de VRT dan toch zo tuk zijn op het invoeren van quota, zouden ze beter eens quota opstellen voor de aanwezigheid van politieke partijen in VRT-programma’s en dat naar hun electorale sterkte. Dat zou op zijn minst de objectiviteit van de media en de democratie in dit land ten goede komen.

   

  UPDATE 26/11: Bekijk het hele debat terzake op You Tube via bijgevoegde links. Het zijn wel drie delen omdat You Tube enkel fragmenten van max. 15 min. toestaat. Het debat duurde net iets langer.

   

  Deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=X2RMNg5mvHE

   

  Deel 2: http://www.youtube.com/watch?v=ddjZdg3miPs

   

  Deel 3: http://www.youtube.com/watch?v=6U4qZK90aVA